På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lovkrav til virksomheder

Den 1. april 2013 trådte en ny lov om kønssammensætning i selskabers ledelse og bestyrelser i kraft. Loven pålægger de 1.400 største danske virksomheder at opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelseslag. Fra 2016 forventes ca. 1150 virksomheder af være omfattet af reglerne, som følge af ændringerne i grænseværdierne i årsregnskabs- og selskabsloven i 2015.

Måltal og politikker for flere kvinder i ledelse og bestyrelser
Større virksomheder er forpligtet til at opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelser og årligt redegøre for, hvad status er i forhold til at opfylde dette måltal.

I virksomhedernes årlige afrapportering skal der redegøres ud fra et såkaldt "comply or explain"-princip, hvor virksomheden forklarer, hvordan den lever op til måltallet, eller hvorfor den ikke måtte leve op til måltallet. Virksomheden fastsætter selv måltallet ud fra, hvad der findes passende for den pågældende virksomhed.

Virksomhederne forpligtes desuden til at udarbejde en politik for, hvordan man sikrer ligelig kønsrepræsentation i alle virksomhedens ledelseslag. Afrapporteringen sker ligeledes ud fra et "comply or explain"-princip.

Hvilke virksomheder er omfattet?
Frem til regnskabsår, der starter før den 1. januar 2016, omfatter reglerne virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår opfylder to af de tre nedenfor nævnte kriterier:

1) En balancesum på 143 mio. kr. eller derover

2) En nettoomsætning på 286 mio. kr. eller derover.

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 eller derover.

En virksomhed er dog undtaget af lovens krav om at udarbejde en politik, hvis virksomheden har under 50 medarbejdere også selvom den opfylder kriterium 1 og 2.

Erhvervsstyrelsen vurderer, at ca. 1.400 danske virksomheder frem til og med 2015 var omfattet af loven – de samme som allerede er omfattet af reglerne om redegørelse for samfundsansvar.

Ændringerne af årsregnskabs- og selskabsloven i 2015 har hævet grænsen for, hvilke virksomheder der betragtes som store og derfor omfattes af reglerne vedr. måltal og politikker. For regnskabsår, der begynder fra og med den 1. januar 2016 forventes reglerne således at gælde for ca. 1150 virksomheder med mere end 50 ansatte, der i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende kriterier:

1) En balancesum på 156 mio. kr.

2) En nettoomsætning på 313 mio. kr.

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Hvornår gælder loven fra?
Loven trådte i kraft den 1. april 2013, og har virkning for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2013 eller senere. 

Find vejledning
Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen til loven om kvinder i ledelse og bestyrelsesr i 2016.

Find vejledningen og spørgsmål/svar til vejledningerne i kolonnen til højre.

Her finder du også en skitsering af den danske lov om kvinder i ledelse og bestyrelser på engelsk. 

OPDATERET VEJLEDNING

Erhvervsstyrelsen har i marts 2016 offentliggjort en ny vejledning til loven om kvinder i ledelse og bestyrelsesr, som illustrerer, hvordan de mener, loven skal fortolkes i praksis. Bemærk at det er en vejledning og dermed kan der være andre fortolkninger af lovteksten.

GODE EKSEMPLER PÅ AFRAPPORTERING

DI har sammen med FSR gennemgået en række årsrapporter og fundet nogle gode eksempler på afrapportering om måltal og politikker ihh. til den danske lovgivning.

DI har desuden, sammen med FSR, skrevet en større artikel i Revision & Regnskabsvæsen (september 2017) om den danske lovgivning og afrapportering i henhold hertil. Artiklen kan rekvireres ved at kontakte Richard B. Larsen på rbl@di.dk

Find de gode eksempler på afrapportering her:

TJECKLISTE

FSR-Danske Revisorer har udarbejdet en tjekliste, som giver et overblik over den gældende lovgivning, virksomhedens pligter og revisors pligter i forhold til reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og den årlige redegørelse herom.

Find tjecklisten her:

KONTAKT
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3324
Mobil: +45 4064 8929
E-mail: rbldi.dk
PUBLICERET: 24-07-2013 OPDATERET: 18-12-2017