På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lovkrav til virksomheder

Lov om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen pålægger de største danske virksomheder at opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelseslag.

Siden 1. april 2013 har de største danske virksomheder skullet:

1) Opstille et måltal for andelen af det underrepræsentede køn i bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvis virksomheden ikke har en ligelig kønsfordeling og

2) Udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Virksomheder med færre end 50 medarbejdere er undtaget dette.

3) Virksomhederne skal årligt redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning samt til at redegøre for den udarbejdede politik.

Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

Loven omfatter virksomheder, der aflægger regnskab efter reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D.

Ved ”store” virksomheder forstås virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår, jf. § 7, i årsregnskabsloven:

1) En balancesum på 156 mio. kr.,
2) En nettoomsætning på 313 mio. kr. og
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Yderligere information

Læs mere om reglerne her: https://erhvervsstyrelsen.dk/koensfordeling-i-ledelsen

Læs mere om måltal og politikker i Erhvervsstyrelsens vejledning: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_maaltal_og_politik_faerdig_version.pdf

Find gode eksempler på afrapportering om måltal og politikker i kolonnen til højre.

Her finder du også en tjekliste over virksomhedens og revisors pligter.

OPDATERET VEJLEDNING

Erhvervsstyrelsen har i marts 2016 offentliggjort en ny vejledning til loven om kvinder i ledelse og bestyrelsesr, som illustrerer, hvordan de mener, loven skal fortolkes i praksis. Bemærk at det er en vejledning og dermed kan der være andre fortolkninger af lovteksten.

GODE EKSEMPLER PÅ AFRAPPORTERING

DI har sammen med FSR gennemgået en række årsrapporter og fundet nogle gode eksempler på afrapportering om måltal og politikker ihh. til den danske lovgivning.

DI har desuden, sammen med FSR, skrevet en større artikel i Revision & Regnskabsvæsen (september 2017) om den danske lovgivning og afrapportering i henhold hertil. Artiklen kan rekvireres ved at kontakte Richard B. Larsen på rbl@di.dk

Find de gode eksempler på afrapportering her:

TJECKLISTE

FSR-Danske Revisorer har udarbejdet en tjekliste, som giver et overblik over den gældende lovgivning, virksomhedens pligter og revisors pligter i forhold til reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og den årlige redegørelse herom.

Find tjecklisten her:

KONTAKT
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3324
Mobil: +45 4064 8929
E-mail: rbldi.dk
PUBLICERET: 24-07-2013 OPDATERET: 11-12-2018