På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vand og spildevand

Spildevand

Vi hjælper med lovgrundlaget for spildevand, samt dets sammenhæng med anden planlægning såsom vandforsyningsplan, miljøplaner, bekendtgørelser og vejledninger. Vi oplever behov for vejledning i forbindelse med produktionsomlægning samt udvidelser, eller når kommunen tager de eksisterende tilladelser op til revision.

Ud fra Spildevandbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven fremhæves to tilladelser, som virksomheder skal være særligt opmærksom på: Vejledning til tilslutningstilladelser

Vejledning i ”Tilslutning af Industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”, som indeholder en række generelle anvisninger for administrationen af tilledningen af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Krav til udledning af forurenende stoffer Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Retsinformation) om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet kræver, at udledning af forurenende stoffer skal begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik. For udledninger skal miljømyndigheden sikre, at der i tilladelser til udledning af spildevand fastsættes vilkår, som sikrer, at kvalitetskravene overholdes for det vandområde, der udledes til.

Krav til drikkevand

Drikkevandskvalitetskravene er fastsat i den danske lovgivning, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 1147 af 24/10/2017. Den danske lovgivning bygger på  EU’s drikkevandsdirektiv . Vi rådgiver i kvalitetsreguleringen. Betalingsloven beskriver de betalingsregler, som regulerer virksomheders betaling for spildevandselskabernes håndtering af deres spildevand. Vi rådgiver i en række betalingsprincipper forbundet med både spildevand og drikkevand

DI mener:

DI arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning, med høj forsyningssikkerhed, kvalitet og en kostægte prissætning. Lovgivning og administration på området skal være gennemsigtig og sikre de bedste betingelser for virksomhederne, såvel de vandforbrugende industrier som teknologileverandørerne.

 Løsninger til klimatilpasning og håndtering af spildevand udgør en vigtig eksportsektor, og DI mener, at Danmark bør gå ambitiøst efter store markedsandele. Danske virksomheder har unikke kompetencer og løsninger, der matcher mange af de alvorlige globale problemstillinger, der eksisterer indenfor vandområdet og der eksisterer derfor betydelige eksport- og vækstmuligheder indenfor sektoren.

 DI ser gerne, at de samlede driftsopgaver på vand- og spildevandsforsyningerne, bliver konkurrenceudsat og at der opbygges en privat driftssektor, der kan støtte op om eksporten af danske vandteknologiske løsninger.

Aktiviteter:

DI er aktiv i den politiske debat og arbejder for, at miljøreguleringen skaber gode rammevilkår for danske virksomheder. I vores høringssvar søger vi, at lovgivningen fungerer efter forureneren-betaler-princippet og at reglerne er ukomplicerede og implementerbare. Det gøres blandt andet ved at forsøge, at mindske bureaukratiske udfordringer, der opstår i forbindelse med lovændringer. Løbende input fra virksomhederne og indgående kendskab til deres virke, er afgørende for, at DI kan få indflydelse i lovgivningsprocessen og samspillet og dialogen med medlemsvirksomhederne er derfor, af største vigtighed i vores arbejde. 

En række vand- og spildevandsforsyninger er medlem af DI, de serviceres blandt andet gennem netværk og møder, hvor branchens rammevilkår m.m. diskuteres. Således er vi tæt på de problemstillinger virksomhederne står overfor og beskæftiger os på daglig basis med implementering og konsekvenser af lovgivning og regulering på miljøområdet.          

DI’s Vandpanel består af en række forsyningsvirksomheder, miljøteknologiske producenter og rådgivere. DI’s Vandpanel skal rådgive DI’s miljøpolitiske enhed om politiske og markedsmæssige udviklingsmuligheder. Vandpanelet holder os ajour med effekterne af større nationale og internationale strømninger, der kan påvirke den danske vandsektor og Vandpanelet bidrager dermed til det strategiske arbejde. 

PUBLICERET: 06-01-2017 OPDATERET: 11-04-2019