På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kemi og REACH helpdesk

Kemi
Næsten alle virksomheder skal i dag forholde sig til kemi på den ene eller anden måde.

Virksomheder der producerer eller distribuerer kemiske stoffer eller blandinger, bør forholde sig indgående til den omfattende europæiske kemikalielovgivning, REACH, der giver virksomhederne et stort ansvar i forhold til at være med til at sikre, at kemikalier anvendes korrekt og ikke er til skade for mennesker og miljø.

Virksomheder i EU, der anvender kemiske stoffer og blandinger i produktionen eller importerer artikler fra lande uden for EU, skal i vidt omfang også forholde sig til de dele af REACH, der handler om anvendelsesbegrænsninger, sikkerhedsdatablade og videregivelse af information om kemiske stoffer i værdikæden.

I forhold til mærkning af kemiske stoffer og blandinger er det CLP forordningen, der er omdrejningspunktet. Denne forordning opdateresløbende med nye kemikalier og ændringer af eksisterende klassificeringer i takt med at ny viden om stoffer bliver tilgængelig  Virksomheder, hvor kemiske stoffer er centrale for deres produktion, gør derfor klogt i løbende at følge med i, hvilken fareidentifikation stofferne skal tilskrives.  

Udover REACH og CLP findes der en række andre lovgivninger, der regulerer branchespecifikke anvendelser af kemiske stoffer. Biocidforordningen, kosmetikforordningen, detergentforordningen, forordningen om fødevarekontaktmaterialer samt direktivet om kemi i elektronik (RoHS).

Som medlem af DI kan du få mere information om kemi og de nævnte reguleringer ved at deltage i DI’s keminetværk og følge med i DI Miljø’s nyhedsbrev. Du er også meget velkommen til at kontakte en af medarbejderne i DI’s kemiteam, hvis du har spørgsmål om kemi.

Endelig har DI også en række foreninger, der beskæftiger sig med kemi i relation til specifikke branchers udfordringer. Kontakt medarbejderne i DI’s kemiteam, hvis du vil høre mere om en eller flere af disse foreninger.

REACH står for registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for kemikalier. Virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Der er også regler i REACH, der gælder for såkaldte artikler, dvs. produkter med fast form som f.eks. Legetøj, elektronik og meget mere.

Du kan læse om hvordan REACH lovgivningen fungerer og hvilke værktøjer REACH benytter sig af, for at regulere brugen af kemikalier i EU her.

Der findes mange begreber under REACH, som det er værd at stifte bekendtskab med. Du finder en liste over de vigtigste definitioner her.

Desuden beskrives myndighedernes rolle her, så du kan få et overblik over hvem der udvikler, håndhæver og implementerer REACH

Herudover kan du finde en liste over vigtige tidsfrister og deadlines i forbindelse med implementeringen af REACH her.

Producenter og importører har pligt til at levere data om stofferne, og alle virksomheder har pligt til at følge leverandørens anvisninger og til at håndtere kemikalier forsvarligt.

Kemiske stoffer i sig selv og i blandinger samt artikler skal registreres
Som producent og importør har du pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s kemikalieagentur (ECHA). Dette gør sig gældende for kemiske stoffer i blandinger og visse artikler. I forbindelse med registreringen skal der leveres data om stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.

Sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier
Som leverandør af farlige stoffer skal du levere sikkerhedsdatablade, der giver kunderne anvisninger om, hvordan stofferne skal håndteres. Mange registranter skal også udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med særlige eksponeringsscenarier for de enkelte anvendelser.

Myndigheder vurderer de indsendte stofoplysninger
 
Når et stof er blevet registreret, vurderer ECHA i samarbejde med medlemslandene, om oplysningerne i dossieret er fyldestgørende. De kan også se nærmere på om stoffet udgør en samlet risiko for sundhed eller miljø.

Leverandører skal informere kunder om stoffer på kandidatlisten 
Som leverandør af artikler skal du informere dine kunder, hvis de sælger varer, der indeholder særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste, også kaldet informationspligt.

Særligt problematiske stoffer skal godkendes, inden de må anvendes 
Et særligt problematisk stof kan komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Hvis du som virksomhed fortsat ønsker at anvende stoffet eller markedsføre stoffet til en anvendelse i EU, skal du søge om godkendelse til dette.

Forbud eller anvendelsesbegrænsninger
 
REACH har en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke artikler eller blandinger. Der kan også være fastsat begrænsninger i forhold til at producere, importere, markedsføre og/eller anvende stofferne.

Undtagelser
Du skal vurdere, om hvert enkelt stof, blanding eller artikel, som din virksomhed producerer, importerer eller anvender, er omfattet af REACH eller ej.  

Virksomheder, der importerer eller producerer kemikalier, skal registrere disse. Ikke kun kemikalieproducerende virksomheder men også virksomheder, der bruger kemikalier, kemiske blandinger eller virksomheder der arbejder med artikler påvirkes af REACH.

Her kan du læse mere om de forskellige roller virksomheder kan have under REACH og de forpligtelser der følger med. Roller såsom producent af kemiske stoffer, importør, formulator, professionelle slutbrugere og forbrugere eller artikelleverandør.

Virksomheden skal være opmærksom på at den kan besidde flere forskellige roller. Mange virksomheder, der ikke umiddelbart beskæftiger sig med kemikalier, vil være påvirket af REACH og det er virksomhedens eget ansvar at leve op til kravene i REACH forordningen.

PUBLICERET: 20-12-2011 OPDATERET: 11-04-2019