På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Dokumentation og opfølgning

Hvis en medarbejder er syg, kan virksomheden kræve, at medarbejderen dokumenterer sit fravær. Dokumentationen kan f.eks. være en tro- og loveerklæring, en friattest eller en mulighedserklæring.

Kræv den rigtige dokumentation

Når en medarbejder melder sig fraværende på grund af sygdom eller ulykke, kan I kræve, at medarbejderen dokumenterer sit fravær.

I kan kræve:

  • at medarbejderen dokumenterer fraværet med en tro- og loveerklæring. En sådan erklæring kan tidligst kræves på anden sygedag.
  • at medarbejderen dokumenterer fraværet med en friattest.
  • at medarbejderen i samarbejde med jer formulerer en mulighedserklæring.

Tro- og loveerklæring

I kan som udgangspunkt altid forlange en tro- og loveerklæring. Denne erklæring er medarbejderens underskrift på, at medarbejderen er syg, men den siger ikke noget om varighed.

Tro- og loveerklæringen kan I tidligst kræve på andendagen af fraværet.

Friattester er til almindeligt sygefravær

Hvis medarbejderen har almindeligt sygefravær, og I kun er interesseret i et bud fra medarbejderens læge på varigheden af fraværet, kan I bede om en friattest.

En friattest er dokumentation på medarbejderens uarbejdsdygtighed fra medarbejderens læge. Der findes ikke en blanket herfor længere, så det er lægen, der bestemmer formen. I betaler for friattesten, og I kan bede om den på et hvilket som helst tidspunkt under sygefraværet.

Brug mulighedserklæring, hvis det giver mening

I kan også bede om en mulighedserklæring, der beskriver de muligheder, som I og medarbejderen mener, der er, for at medarbejderen kan vende tilbage, enten gradvist eller fuldtid.

I udfylder mulighedserklæringen sammen med medarbejderen. Derefter præsenterer medarbejderen mulighedserklæringen for sin læge. Lægen skal på baggrund af mulighedserklæringen vurdere, hvad der er muligt, for at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage i arbejde.

Hvis medarbejderens læge anviser skåneforanstaltninger eller timetal, som ikke passer jer, har I ikke pligt til at følge anvisningerne.

I kan bede om en mulighedserklæring på hvilket som helst tidspunkt under fraværet, og medarbejderen har pligt til at deltage i udfyldelsen af erklæringen.

I skal betale lægen for mulighedserklæringen.

Sygesamtaler skal afholdes inden fire uger fra første fraværsdag

I skal holde sygesamtaler med de sygemeldte medarbejdere inden fire uger fra første fraværsdag.

Samtalen skal finde sted på virksomheden, medmindre medarbejderen er for syg til at møde op. I de tilfælde kan samtalen foregå telefonisk.

På baggrund af samtalen skal I videregive følgende oplysninger til kommunen:

  • Dato for den afholdte sygesamtale.
  • Om medarbejderen forventer at være syg i mere end otte uger.
  • Hvis fraværet forventes at vare længere end otte uger, skal I også oplyse, om medarbejderen forventes at kunne genoptage arbejdet delvist i løbet af sygefraværsperioden.

Medarbejderen mister ikke retten til dagpenge og I mister ikke retten til refusion, hvis I ikke afholder en sygesamtale.

Medarbejderen kan anmode om en fastholdelsesplan

Hvis medarbejderen forventer at være syg i otte uger eller mere, kan medarbejderen anmode om, at virksomheden udarbejder en fastholdelsesplan.

Planen skal beskrive, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejde. I kan afslå at udarbejde en sådan plan, hvis I vurderer, at der ikke er behov for det. Hvis I f.eks. har skrevet en mulighedserklæring, kan denne jo allerede have afdækket mulighederne.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til dokumentation og opfølgning. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at blanketterne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade skabeloner og vejledninger om dokumentation og opfølgning:

Find reglerne om dokumentation her:

  • Sygedagpengeloven § 36 og 36a.
PUBLICERET: 26-06-2015 OPDATERET: 12-10-2018