På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Medarbejderrepræsentanter

Medarbejdere kan vælge repræsentanter til at repræsentere dem over for ledelsen i forhold til overenskomstspørgsmål, samarbejde, arbejdsmiljø og i bestyrelsen. Repræsentanterne kan være tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd, medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg og medlemmer af samarbejdsudvalg. Der gælder særlige regler for valg, funktion og beskyttelse.

Medarbejderrepræsentanter er valgt af kollegerne til at repræsentere medarbejderne over for eller i virksomhedens ledelse.

Medarbejderrepræsentanter er:

  • tillidsrepræsentanter
  • arbejdsmiljørepræsentanter
  • medarbejderrepræsentanter i bestyrelser
  • medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg 
  • samarbejdsudvalgsmedlemmer.

Reglerne om tillidsrepræsentanter findes i de overenskomster, som DI har indgået med forbundene. Reglerne for samarbejdsudvalgsmedlemmer findes i Samarbejdsaftalen indgået mellem DA og LO. Reglerne for de øvrige medarbejderrepræsentanter findes i lovgivning.

Reglerne indeholder for alle medarbejderrepræsentanterne en beskrivelse af:

  • hvordan repræsentanterne vælges
  • repræsentanternes pligter og rettigheder 
  • medarbejderrepræsentanterne ansættelsesretlige beskyttelse.

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanten repræsenterer medarbejderne og forbundene i faglige spørgsmål. De forelægger forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne.

Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde mellem virksomheden og medarbejderne.

Ved lokale forhandlinger er tillidsrepræsentanten både bemyndiget og berettiget til at indgå bindende aftaler for de medarbejdere, som tillidsrepræsentanten er valgt for.

I alle DI-overenskomster har tillidsmanden en afskedigelsesbeskyttelse. Beskyttelsen indeholder typisk en særlig procedure, der skal følges ved afskedigelse, krav om at der skal være tvingende årsager til afskedigelsen og i de fleste tilfælde også et særligt opsigelsesvarsel.

Arbejdsmiljørepræsentanter

En arbejdsmiljørepræsentant er medarbejdernes repræsentant i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation og varetager medarbejdernes interesser i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

Der skal først vælges en arbejdsmiljørepræsentant, når virksomheden har mere end 10 medarbejdere.

Reglerne om valg og beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter er normalt de samme som for tillidsrepræsentanter inden for samme eller tilsvarende område. Der er dog ikke noget krav om, at arbejdsmiljørepræsentanter skal være medlemmer af et overenskomstbærende forbund.

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd

Medarbejdere i virksomheder, der drives som aktie- eller anpartsselskaber, kan vælge repræsentanter i selskabernes øverste ledelsesorgan, typisk bestyrelsen, hvis virksomheden over en periode har beskæftiget mindst 35 medarbejdere.

Medarbejderrepræsentanterne indgår i bestyrelsen på lige fod med de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De har derfor samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for samme eller tilsvarende område.

Der er ikke noget krav om, at medarbejderrepræsentanter i bestyrelser skal være medlemmer af et overenskomstbærende forbund.

Medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg

I virksomheder, som beskæftiger mindst 1.000 medarbejdere i mindst 2 EU/EØS-lande og mindst 150 medarbejdere i hvert land, kan der oprettes et europæisk samarbejdsudvalg. Medlemmerne i det europæiske samarbejdsudvalg vælges blandt medarbejderne i de enkelte lande.

De europæiske samarbejdsudvalg er baseret på et EU-direktiv, som er implementeret i de enkelte lande. Det er reglerne i det land, hvor virksomhedens hovedsæde ligger, der regulerer udvalget.

Medlemmerne i det europæiske samarbejdsudvalg fra Danmark vælges dog altid efter de danske regler.

Medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg er beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for samme eller tilsvarende område.

Der er ikke noget krav om, at medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg skal være medlemmer af et overenskomstbærende forbund.

Medlemmer af samarbejdsudvalg

I medlemsvirksomheder med mere end 35 ansatte kan medarbejderne eller virksomheden kræve, at der oprettes et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget er et organ til information og høring.

Tillidsrepræsentanterne er automatisk medlemmer af samarbejdsudvalget, men hvis der skal vælges flere medlemmer, end der er tillidsrepræsentanter, vælges samarbejdsudvalgsmedlemmerne blandt de øvrige medarbejdere.

Samarbejdsudvalgsmedlemmer har ikke en særlig afskedigelsesbeskyttelse, men har et 6 uger forlænget varsel, dog ikke længere end en tilsvarende tillidsrepræsentant.

Medlem af DI? Brug vores vejledninger
DI har udarbejdet vejledninger til medarbejderrepræsentanter. Find dem i højre spalte.
PUBLICERET: 21-07-2016 OPDATERET: 02-01-2019