På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sexchikane

Relevant lovgivning samt en række gode råd og vejledning til, hvordan virksomheder forebygger og håndterer sexchikane på arbejdspladsen.

Seksuel chikane er uacceptabelt og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for virksomheden.

De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stresslidelse.

Omkostningerne for virksomheden kan være lav jobtilfredshed, mistillid, utryghed, øget fravær, lavere produktivitet og høj personaleomsætning.

Problemets omfang

Forekomsten af seksuel chikane er størst i brancher med en høj grad af patient-, klient- og borgerkontakt samt i detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen, men alle kan blive udsat for seksuel chikane, uanset branche, køn, alder og jobfunktion mv.

3,7 procent angiver inden for det sidste år at have været udsat for seksuel chikane. Det viser den nationale undersøgelse ”Arbejdsmiljø og helbred 2016” gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Heraf svarer:

  • 35,0 %, at en 'kollega', har udsat dem for seksuel chikane
  • 13,7 %, at en 'leder', har udsat dem for seksuel chikane
  • 2,8 %, at en 'underordnet', har udsat dem for seksuel chikane
  • 58,2%, at 'kunder, klienter patienter, elever mv', har udsat dem for seksuel chikane

Svarpersonerne har haft mulighed for at vælge flere svarkategorier på dette spørgsmål, og det er grunden til, at procenterne summerer over 100.

Særligt yngre kvinder 18-24 år er udsatte for krænkende adfærd på arbejdspladsen. Af undersøgelsen fremgår det, at hele 11,1 procent af respondenterne i denne gruppe har svaret, at de har været udsat for seksuel chikane.

Chikanefri arbejdsplads

Virksomheden har ansvar for at sikre en chikanefri arbejdsplads. Derfor er det først og fremmest et godt forebyggende tiltag, at I udarbejder en klar personalepolitik, så jeres medarbejderne ikke er i tvivl om, hvordan virksomheden vil håndtere sager om sexchikane og seksuelle krænkelser.

Det kan være forskelligt fra person til person, fra situation til situation og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der opleves som acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som seksuel chikane.

Derfor kan det i nogle tilfælde være svært at identificere, hvornår der er tale om seksuel chikane. Det centrale er, at en eller flere personer udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Personalepolitik

I sammenhæng med en personalepolitik om sexchikane er det en fordel at oplyse og instruere medarbejderne i, hvilken adfærd der er uacceptabel på arbejdspladsen. Det kan I for eksempel gøre gennem kurser og vejledning, eventuelt med hjælp fra medarbejderrepræsentanterne og ved træning af ledelsen.

Herudover er det vigtigt, at I konsekvent følger de faste procedurer for samtaler og eventuelle sanktioner, når der er indikationer på sexchikane.

Lovgivning

Sexchikane er defineret i både ligebehandlingsloven § 1, stk. 6. Derudover kan der henvises til ligebehandlingslovens §§ 4, stk. 2 og 14, stk. 2, ligestillingslovens § 2 a, stk. 3 og i bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9 a, hvor sexchikane er reguleret.

Sexchikane i ligebehandlingsloven

Ligestillingslovens § 2 a slår fast, at sexchikane er forskelsbehandling på grund af køn.

I ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, er der tale om sexchikane, hvis nogen udviser uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner på en måde, der krænker en anden persons værdighed. Det gælder især, hvis de på den måde skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Ligebehandlingsloven behandler forholdet mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder, uanset om chikanen er udført af en leder eller en kollega. Loven indeholder ligeledes en forpligtelse for arbejdsgiveren til at stille et chikanefrit miljø til rådighed for medarbejderne og - i et rimeligt omfang - at sikre dem mod sexchikane.

Seksuel chikane i arbejdsmiljøloven

Det følger af § 9 a i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at det skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Ifølge Arbejdstilsynets AT-vejledning finder seksuel chikane sted, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Arbejdsmiljøloven pålægger virksomhederne at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde, herunder på grund af seksuel chikane.

Desuden kan personer, der har chikaneret andre, blive mødt af krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven, eller de kan blive tiltalt for blufærdighedskrænkelse efter straffeloven.

Spørgsmål og svar om sexchikane
I dybden med sexchikane spørgsmål og svar
Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab formuleret nogle retningslinjer og anbefalinger til virksomheder, der gerne vil blive bedre til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9 a: "Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane."

Ligebehandlingsloven § 1, stk. 6: "Der foreligger sexchikane, når der udvises uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænge en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima."

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-07-2018 OPDATERET: 23-01-2019