På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Har du bemærkninger til udkast til revision af lugtvejledningen?

Senest til 11. december skal eventuelle bemærkninger til det nye vejledningsudkast for Lugtvejledningen indsendes.

Nedenfor er fremhævet en række relevante ændringer fra revisionen af Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. De væsentligste ændringer er kan ligeledes findes i
høringsbrevet.

Miljøstyrelsen ønsker at overgå til European Odour Units
”Med den reviderede lugtvejledning indføres enheden European Odour Unit (OUE) i stedet for den hidtidige danske enhed Lugtenheder (LE).” Denne enhed anvendes i de øvrige europæiske lande og i Miljøstyrelsens vejledning om husdyr.

Midlingstid for lugtgrænseværdi
Det forslås, at der med den ”reviderede lugtvejledning angives lugtgrænseværdien som en maksimal timemiddelværdi, og ikke som tidligere som en maksimal minutmiddelværdi.”

Grunden herfor er, at OML-modellen beregner 1-times middelkoncentrationer i omgivelser, og da faktorerne for omregning fra timemiddel til minutmiddel er forbundet med stor usikkerhed 1.

Meteorologi til spredningsberegninger
”Med den reviderede lugtvejledning skal spredningsberegninger med OML-modellen baseres pa 10 aås meteorologi (Aalborg 1974-83) i stedet for 1 års meteorologi (Kastrup 1976).”

Miljøstyrelsen ønsker at overgå til meteorologiske data fra Aalborg 1974-83, baggrunden er, at meteorologiske data fra Aalborg er mere repræsentative for Danmark end data fra Kastrup 1976, og fordi 10 års meteorologiske data giver et bedre statistisk grundlag for spredningsberegningerne og dermed en reduktion i usikkerheden på retningen af den maksimale 99 % fraktil. Anvendelse af 10 års meteorologiske dataserier giver desuden et statistisk tilstrækkeligt grundlag for at anvende skarp retningstolkning af beregningsresultaterne.

Lugt, mennesker og høje bygninger
”I den reviderede lugtvejledning er det tilføjet, at hvis der opholder sig mennesker i høje bygninger (etageejendomme, huse med 1.eller 2. sal, kontorer, fabrikslokaler m.v.), galder grænseværdierne i relevant højde, dvs. hvor mennesker kan blive udsat for lugtgener. Dette skyldes, at naboer i et højhus som udgangspunkt skal beskyttes mod lugtgener i samme grad som naboer i et et-plans-hus.”

Et nyt kapitel om miljøledelse
”I den reviderede lugtvejledning er der et nyt kapitel om miljøledelse, som beskriver, hvordan virksomheder kan inddrage miljøledelse som et værktøj i deres systematiske arbejde med lugt.”

Lugt fra virksomheder
Der er en ændring i enheden for lugtgrænseværdier til ”OUE/m3 og ved spredningsberegninger skal overgas til 10 ars meteorologi. Kapitel 7 beskriver, hvordan tilsynsmyndigheden håndtere disse ændringer i forbindelse med revurdering af bestående virksomheders lugtvilkår.”

Det fremgår ligeledes af den reviderede lugtvejledning, ”at lugtgrænseværdierne også gælder i relevante højder i høje bygninger. Det er ikke alle bestående virksomheder, der har krav om at overholde en lugtgrænseværdi i relevante højder i høje bygninger. Kapitel 7 beskriver, hvordan tilsynsmyndigheden håndterer dette i forbindelse med revurdering af bestående virksomheders lugtvilkår.”

 

Udkastet er en revision af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1985 om begrænsning af
lugtgener fra virksomheder. De væsentligste ændringer er beskrevet i bilag til
høringsbrevet.

Udkastet til lugtvejledningen er offentliggjort pa høringsportalen

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningsudkastet
senest den 11. december 2018, kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til annje@mst.dk med
angivelse af ”Høringssvar til udkast til lugtvejledning, jr. nr. MST-221-00024” i
emnefeltet.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3935
Mobil: +45 2027 5245
E-mail: molodi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-11-2018 OPDATERET: 06-12-2018