På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Handels-, Transport- og Servicesektorens kompetence-
udviklingsfond

I regi af overenskomsterne mellem DI og 3F-Transport er der etableret Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden).

DI har indgået aftale med PensionDanmark om varetagelse af såvel opkrævning til som udbetaling fra HTSK-fonden. Opkrævningen varetages konkret af selskabet Administration og Service, som er et selskab under PensionDanmark.

Bidraget til fonden udgør 780 kr. årligt for en fuldtidsmedarbejder. Der indbetales forholdsmæssigt for medarbejdere ansat på deltid.

Opkrævningen er baseret på virksomhedens pensionsindbetalinger. PensionDanmark vil i de fleste tilfælde have de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre opkrævningen. Disse virksomheder vil derfor alene skulle kontrol-lere, at opgørelsen er korrekt og herefter indbetale beløbet.

I de tilfælde, hvor medarbejderne ikke indbetaler pension til PensionDanmark, skal virksomhederne selv beregne beløbet. Der vil tilgå virksomhederne en vejledning herom i forbindelse med, at opkrævningerne igangsættes.

Hvordan søges midlerne

Ansøgning om midler skal ske gennem virksomheden. Ansøgning sker via hjemmesiden Pension.dk/uddannelsesfonde (klik dig videre via linket i faktaboksen til højre) eller ved at anvende den adviseringsmail, som virksomheden modtager, når det drejer sig om deltagelse i AMU-kurser. Ved ansøgning skal virksomheden være opmærksom på, om overenskomstens betingelser for at opnå støtte er opfyldt. Dette gælder også, når ansøgningen aktiveres via adviseringsmailen.

Der ydes støtte til to typer faglig uddannelse: Aftalt uddannelse, som skal indgå på medarbejderens uddannelsesplan, og medarbejderens selvvalgte uddannelse. Førstnævnte type aktivitet er kendetegnet ved, at medarbejderen modtager sædvanlig løn, mens det i tilfælde af medarbejderens selvvalgte uddannelse er et krav, at virksomheden alene formidler den støtte, som modtages fra HTSK-fonden og i form af eventuel VEU-godtgørelse, til medarbejde-ren.

Bemærk, at det er et krav for at opnå støtte til aftalt uddannelse, at der er udarbejdet en uddannelsesplan for medarbejderen, og at den aktivitet, der søges om støtte til, indgår på uddannelsesplanen. For ikke-faglærte medarbejdere er det en betingelse for at opnå støtte til aftalt uddannelse, at medarbejderen er kompetencevurderet ift. en relevant erhvervsuddannelse.

Hvad kan støttes

Der kan søges om støtte til

1. Individuel kompetenceafklaring - faglig

2. Individuel kompetenceafklaring - almen samt til kurser, som retter op på mangler på dette område (læse-kurser mv.)

3. Aftalt uddannelse på medarbejderens uddannelsesplan

4. Selvvalgt uddannelse

Der er i udgangspunktet adgang til at søge om støtte til kompetenceafklaring, FVU-kurser samt AMU-kurser. En oversigt over kurser, som støttes fra fonden, kan ses her.

I f.eks. Fællesoverenskomsten kan du læse mere om bestemmelserne om kompetenceudvikling (§ 32).

Hvordan udbetales støtten

Støtten udbetales til virksomheden. Støtten er af fondens bestyrelse fastlagt til at udgøre 85 kr./time for aktiviteter under 1. og 2. ovenfor, 35 kr./time for aktiviteter under 3 og 60 kr./time for aktiviteter under 4.

Realkompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse (AMU-fag) støttes ligeledes med 60 kr./time.

Der udbetales støtte til dækning af deltagerbetaling op til niveauet i AMU-systemet.

Kompetenceudviklingsfondens bestyrelse

Bestyrelsen for HTSK-fonden er sammensat af repræsentanter fra de overenskomstbærende parter.

Uddannelsesfonde.dk
HTSK-fonden administreres i regi af PensionDanmark.
Oversigt over muligheder for støtte
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 16-04-2018