På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Industriens Kompetence-
udviklingsfond

Industriens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til uddannelse af medarbejdere dækket af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) blev etableret i 2007 og yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse, som retter sig mod beskæftigelse på dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Der er i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2017 etableret en forsøgsordning, hvorefter der er mulighed for, at virksomheden kan opnå støtte til aftalt uddannelse.

Selvvalgt uddannelse

Støtten til selvvalgt uddannelse har form af hel eller delvis dækning af udgifter til kursusudgifter samt delvis dækning af løntab. Støtte fra fonden er betinget af, at medarbejderen hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden. Medarbejderen søger selv støtte på www.ikuf.dk. Virksomheden vil blive bedt om at attestere medarbejderens oplysninger.

Støtten er knyttet til medarbejdernes mulighed for at benytte overenskomsternes ret til frihed til at deltage i uddannelse, jf. Industriens Overenskomst § 44, stk. 2 og 3 og § 38, stk. 8c samt Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2, 3 og 9b.

Medarbejdere som afskediges, kan søge om støtte til yderligere en uges uddannelse med støtte fra IKUF i opsigelsesperioden.

Elever (lærlinge) med 6 mdrs. anciennitet kan søge støtte til uddannelse i fritiden.

Aftalt uddannelse

Det vil fra 1. september 2017 være muligt for virksomheden at søge om støtte til aftalt uddannelse inden for en positivliste for aftalt uddannelse. Adgangen til denne støtte vil være betinget af, at der er indgået en lokal rammeaftale om dette og, at der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for de medarbejdere, der søges støtte til uddannelse af. Det er aftalt, at denne mulighed etableres indtil udløbet af overenskomstperioden.

Uddannelsen skal sigte mod et uddannelsesløft, og støtten er derfor bl.a. knyttet til voksenlærlingeforløb inden for udvalgte erhvervsuddannelser. En betingelse for støtten er, at medarbejderens uddannelsesplan peger frem mod et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært, eller fra faglært/erhvervsuddannet til akademiuddannelse

Positivlisten over aftalt uddannelse vil blive tilgængelig på www.ikuf.dk.

Herudover er der mulighed for, at virksomheder kan søge om støtte til aftalte uddannelsesaktiviteter gennemført i forbindelse med en arbejdsfordeling.

De nærmere bestemmelser om støtte er beskrevet i organisationsaftalen om Industriens Kompetenceudviklingsfond, se pkt. 9-11.

Støtten skal i begge situationer søges forud for igangsættelsen af uddannelsesaktiviteten.

Lokal uddannelsesfond

Virksomheden kan beslutte at etablere en lokal uddannelsesfond, se mere under menupunktet 'Lokal ordning'.

Finansiering

Midlerne til støtte af medarbejdernes selvvalgte uddannelse finansieres af virksomhederne i henhold til Industriens Overenskomst § 47, stk. 1 henholdsvis Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stykke 10a.

Industriens Pensions Service opkræver midlerne hos de virksomheder, som ikke har mulighed for at etablere lokale ordninger eller som har valgt ikke at benytte denne mulighed. Opkrævning sker sammen med andre fondsbidrag, se mere på www.industrienspensionservice.dk

Reglerne om uddannelse støttet af IKUF er i Industriens Overenskomst § 44, stk. 2-4 og § 38, stk. 8c, og § 12, stk. 2 i Lærlingebestemmelserne henholdsvis Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2-5 og stk. 9b, samt i Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Opkrævninger
Opkrævningerne er omregnet til en procentsats af den pensionsgivende løn.
Fakta

Midlerne i den centrale fond administreres i et fælles sekretariat etableret af CO-industri og DI.

Der er etableret en hjemmeside for sekretariatet, hvor medarbejderen kan søge om midler.

PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 16-04-2019