På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Træ- og Møbeloverenskomsten

OK2017. 3F og DI indgik fredag den 17. februar en 3-årig aftale om Træ- og Møbeloverenskomsten.

Forlig

3F og DI er fredag den 17. februar blevet enige om fornyelse af Træ- og Møbeloverenskomsten. Overenskomsten dækker ca. 7.500 lønmodtagere.
 

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

 • Støtte til aftalt uddannelse: I lyset af behovet for at få uddannet flere medarbejdere inden for udvalgte områder afprøves en model, hvor aftalt uddannelse inden for en række uddannelser kan støttes af Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond.
 • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet kan maksimalt udgøre 5 timer pr. uge og 1 time pr. dag.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med 6 uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter i mindst et år.

 Timeløn og satser

 • Minimallønssatserne øges med 2 kr. pr. år, og genetillæg og lærlingesatser øges med hhv. 1,6 pct. og 1,7 pct.  i hvert af årene.
 • Bidraget til fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Sygelønsmaks reguleres med hhv. 3 gange 1,65 kr.
 • Lærlinge– og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.
 • Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til fritvalgslønkontoen, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • At beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen ændres så fritvalgsbidraget beregnet af den personlige løn tillægges.

Vikarer

 • Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.
 • Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mm.

 • At reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgslønkonto.
 • At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet
 • At der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.

Seniorordning

 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele, eller dele, af medarbejderens fritvalgslønkonto og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

 

Forligsaftale
Er du medlem af DI, kan du hente den samlede aftaletekst som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-02-2017 OPDATERET: 04-09-2017