På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten for rutebilkørsel

OK2017. 3F Transport og DI indgik onsdag den 8. marts 2017 en 3-årig aftale om Landsoverenskomst for rutebilkørsel i provinsen og Tillægsoverenskomst for rutebilkørsel i HT-området.

Forlig

3F Transport og DI er 8. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Landsoverenskomst for rutebilkørsel i provinsen og Tillægsoverenskomst for rutebilkørsel i HT-området – i daglig tale AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten.

Overenskomsten dækker buschauffører og garagearbejder, der er beskæftiget med rutebilkørsel.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Satser med videre

 • Normaltimelønnen stiger med 2,50 kr. pr. time pr. år i overenskomstperioden.
 • Genetillæggene – det vil sige blandt andet sige tillæg for forskudt tid og tillæg for delt vagt - stiger med 1,6 pct. pr. år i overenskomstperioden.
 • På Tillægsoverenskomsten stiger pensionskompensationstillægget til kr. 6,34 pr. time for fortsat at fastholde ordningen som omkostningsneutral. Denne sats vil være gældende i hele overenskomstperioden.

Øget lokalt råderum

Der indføres øget lokalt råderum på flere punkter:

 • Adgang til at fravige hovedparten af Lands- og Tillægsoverenskomstens arbejdstidsregler ved lokalaftale
 • Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time
 • Adgang til at aftale årsnorm i en lokalaftale i stedet for overenskomsternes turnusregler. Overenskomstparterne har i samme forbindelse udarbejde et eksempel til en lokalaftale om årsnorm, som man kan vælge at bruge lokalt.

I forbindelse med indførelsen af øget lokalt råderum styrkes reglerne for tillidsrepræsentanter:

 • Der indføres vederlag til tillidsrepræsentanter baseret på størrelsen af deres valggrundlag, der pr. 1. maj 2017 udgør:
  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år 
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år. Vederlaget til tillidsrepræsentanterne vil blive finansieret via indbetalinger til HTUS-fonden.
 • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Adgang for medarbejderne til at udpege linje- eller turnusholdrepræsentanter for linjer eller turnushold, som mindst omfatter 6 medarbejdere.

Flere af elementerne i forhold til det øgede lokale råderum er aftalt som en forsøgsordning for overenskomstperioden. Det vil sige, at en række af reglerne i forhold til øget lokalt råderum og styrkelse af tillidsrepræsentanterne bortfalder i 2020, medmindre overenskomstparterne er enige om, at ordningerne skal fortsætte. 

Feriefridage i timer

 • Feriefridage vil fra 1. maj 2017 blive omregnet til og afviklet i timer, hvor 5 feriefridage modsvarer 37 timers frihed.

Speciallægebesøg

 • Der er aftalt, at virksomhederne pr. 1. maj 2017 skal betale for nødvendige speciallægebesøg ved fornyelse af kørekort. Samtidig er medarbejderes ret til frihed i forbindelse med kørekortfornyelsen blevet begrænset til maksimalt 4 timer.

Barns første sygedag, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage mv.

 • Fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.
 • For ansatte med børn under 12 år, er det aftalt, at reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • For ansatte med børn under 14 år, er det aftalt:
  • At medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra sin særlige opsparing. 
  • At reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Seniorordning

 • Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Særlig opsparing

 • Der er indgået aftale om regulering af særlig opsparing med stigninger de kommende tre år.
 • På Landsoverenskomstens område forhøjes bidraget til særlig opsparing til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • På Tillægsoverenskomstens område forhøjes bidraget til særlig opsparing til 3,35 pct. pr. 1. marts 2017, til 4,05 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,65 pct. pr. 1. marts 2019.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Lønblad for Tillægsoverenskomsten
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele lønbladet som pdf.
Lønblad for Landsoverenskomsten
Hvis du er medlem af DI, kan du hente lønbladet som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-03-2017 OPDATERET: 30-08-2017