På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om arkitektoverenskomsten

OK2017. DI har torsdag den 2. marts indgået forlig med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Jordbrugsakademikerne (JA), Konstruktørforeningen (KF) og Teknisk Landsforbund (TL) om nye 3-årige overenskomstaftaler på arkitektområdet.

De tre aftaler dækker ca. 3.100 medarbejdere.

Hovedelementerne i aftalerne er:

 • Der er sket et løft af minimumslønningerne på lønbånd 1 for alle faggrupper. Der er endvidere sket et løft af øverste lønbånd for alle faggrupper, idet der samtidig er sket en reduktion af antallet af lønbånd i arkitektoverenskomsten, så de modsvarer konstruktørernes i både antal og anciennitetsinddeling. For tekniske designere og byggeteknikere er der i stedet for løft af sidste lønbånd sket en afkortning af lønbåndene, så sidste lønbånd opnås 1 år tidligere.
 • Der er indført mulighed for at aftale jobløn. Overenskomsterne opererer dermed ikke længere med rådighedstillæg, og der er samme betingelser for at indgå joblønsaftaler for både ledende som ikke-ledende medarbejdere. Der er for alle faggrupper indført en minimumsløn for jobløn. Arbejdstidsbestemmelserne er redigeret, så de fremstår mere sammenhængende.
 • Der er aftalt et løft på efteruddannelsesmidlerne
 • Der er aftalt forbedring vedrørende reglerne om barns sygedag, idet der udover barns fulde første sygedag, gives den ansatte frihed med løn de resterende arbejdstimer, såfremt den ansatte kaldes hjem i løbet af arbejdsdagen
 • Den eksisterende bestemmelse om ferie til nyuddannede er tilrettet, så den i større omfang passer til branchens ansættelser
 • Der er indført mulighed for, at seniorer, hvor pensionsordningerne muliggør det, kan konvertere en del af pensionsbidraget til seniorfridage
 • Det er aftalt, at der optjenes feriefridage i hele den periode, hvor der er fravær efter barselsloven
 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter får en dag ekstra til deltagelse i tillidsrepræsentantkurser, og opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter, der ophører med hvervet, forlænges med 6 uger, hvis opsigelsen sker indenfor 1 år efter ophøret
 • I bestemmelserne omkring rejsetid og befordringsgodtgørelse, er de fleste henvisninger til de offentlige overenskomster fjernet, og bestemmelsen om godtgørelse for rejsetid udover almindelig arbejdstid ensrettet i alle tre overenskomster.
 • Erhvervs-ph.d. studerende får ret til fristforlængelse ved fravær efter barselsloven
 • Parterne drøfter i perioden hvordan en omformulering af overenskomsternes kan medvirke til at styrke samarbejds- og forhandlingskulturen i virksomhederne
 • Overenskomstparterne gennemgår i overenskomstperioden overenskomstaftalernes pensionsordninger og respektbestemmelser med henblik på modernisering
 • Elever kommer nu ind under TL-overenskomstens pensionsbestemmelse, når de fylder 20 år.
 • En række vejledninger og protokollater om bl.a. lønforhandling og lønpolitik drøftes i overenskomstperioden med henblik på opdatering

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Arkitektvirksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsterne for 2015-2017.

Regulering af løn, efteruddannelsesmidler mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye arkitektoverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente den samlede aftaletekst som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-03-2017 OPDATERET: 19-02-2018