På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Serviceoverenskomsten

OK2017. DI, 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet indgik lørdag den 11. marts en 3-årig aftale om fornyelse af Serviceoverenskomsten.

Forlig

DI, 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for rengøring og service under Serviceforbundet er blevet enige om fornyelse af Serviceoverenskomsten, der dækker godt 20.000 ansatte i rengøringsbranchen. Der er tale om en overenskomstfornyelse der indeholder en række nyskabende elementer.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Normaltimeløn og præstationslønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr.

Forskudttidstillæg i form af aften- og natsatserne stiger pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.

Lærlinge– og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

Som noget nyt indføres pr. 1. september 2017 en mulighed for at virksomhederne kan ansætte og anvende en ny indslusningsløn for nye medarbejdere. Virksomhederne har valget mellem to modeller.

Model I:

0-6 mdr. ansættelse får medarbejderen normaltimeløn på 124,98 kr.

6-12 mdr. ansættelses får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr. samt et brancheanciennitetstillæg på 2,77 kr.

12-18 mdr. ansættelse får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr. samt et brancheanciennitetstillæg på 5,54 kr.

Efter 18 mdr. ansættelse får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr. samt et brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr.

Medarbejderen har ikke krav på servicetillæg og anciennitetstillæg.

I tilknytning til denne betaling opnår medarbejderen ret og pligt til 12 dages uddannelse de første 18 måneder af ansættelsen med fuld løn. Uddannelsen kan udgøre alle kurser, der er godkendte i SBUF. Der kan søges om støtte i fonden til dækning af halvdelen af virksomhedens udgifter efter dækning via VEU godtgørelsen.

Derudover skal der ligge en skriftlig uddannelsesplan for medarbejderen senest 6 måneder efter ansættelsesstart.

Model II:

0-6 mdr. ansættelse får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr.

6-12 mdr. ansættelse får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr. samt et brancheanciennitetstillæg på 2,77 kr.

12-18 mdr. ansættelse får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr. samt et brancheanciennitetstillæg på 5,54 kr.

Efter 18 mdr. ansættelse får medarbejderen præstationsløn på 138,56 kr. samt et brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr.

Medarbejderen har her ikke krav på servicetillæg og anciennitetstillæg.

I denne model er der ikke krav om uddannelse.

Indførelse af brancheanciennitetstillæg

Som et nyt element i overenskomsten implementeres et brancheanciennitetstillæg, som den enkelte medarbejder bevarer ved ansættelse hos ny arbejdsgiver.

Der er altså ikke tale om en generel brancheanciennitet, hvor medarbejderen medtager anciennitet på opsigelsesvarsel, løn under sygdom mv., men alene brancheanciennitetstillægget som kan medtages ved jobskifte.  Således vil der i tilfælde, hvor en medarbejder har modtaget brancheanciennitetstillæg på én virksomhed omfattet af serviceoverenskomsten, bevarer medarbejderen dette allerede opnåede tillæg hos den nye arbejdsgiver. For at bevare tillægget må medarbejderen ikke have været ude af beskæftigelse på serviceoverenskomsten i mere end 3 år.

Bidraget til Servicebranchens Samarbejdsfond stiger med 5 øre pr. 1. marts 2017 og 5 øre pr. 1. marts 2018.

Parterne er enige om at oprette en konsulenttjeneste til at understøtte arbejdet med at sikre flere faglærte i rengøringsbranchen.

Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan fremtidens kompetenceudvikling inden for branchen kan understøttes af Servicebranchens Udviklingsfond.

Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle afspadsering af systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag

Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.

  • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
  • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
  • Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.
  • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.
  • Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.
  • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
  • Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med otte uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter i mindst et år.
  • Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:
    -  Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
    -  Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
    -  Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.
  • Det er aftalt, at parterne i overenskomstperioden nedsætter et udvalg, der har til opgave, at udfærdige alternative forslag til det nuværende lønsystem, der er baseret på arbejdstakt.

For særbestemmelser på skadeservice indføres der en afspadseringskonto, hvor medarbejderne kan opspare timer, der kan benyttes i stedet for hjemsendelse ved arbejdsmangel. Det er samtidig aftalt, at det mindst skal betales for 2,5 time ved et udkald, mod før 3 timer. Ordningen er indgået som en forsøgsordning i overenskomstperioden.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Serviceoverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 11-09-2017