På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Overenskomst for Pleje og Omsorg

OK2017. Dansk Industri og FOA, Fag og Arbejde indgik den 19. marts 2017 en 3-årig aftale om fornyelse af Overenskomsten for Pleje og Omsorg.

Forlig

Dansk Industri og FOA – Fag og Arbejde blev enige om fornyelse af Overenskomsten for Pleje og Omsorg.

Overenskomsten dækker de medarbejdergrupper, som er beskrevet i overenskomstens § 5a, og som udfører pleje- og omsorgsopgaver på diverse institutioner, beskrevet i overenskomstens § 1, samt kommunalt og /regionalt visiterede driftsopgaver inden for praktisk bistand.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Regulering af løn og tillæg

§ 5a Grundløn

Grundlønninger i § 5 a, stk. 1 reguleres pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr. pr. time, pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr. pr. time til:

 

1/3 2017

1/3 2018

1/3 2019

Ikke-uddannede medarbejdere, husassistenter, servicemedarbejdere1/3 2017 1/3 2018 1/3 2019 Ikke-uddannede medarbejdere, husassistenter, servicemedarbejdere

 

 

21.694,28

 

 22.095,11

 

 22.495,94

Hjemmehjælpere

 

22.024,56

22.425,39

22.826,22

Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og sundhedsmedhjælpere

 

 

 22.518,38

 

 22.919,21

 

 23.320,04

Autoriserede social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere

  23.396,99

  23.797,82

  24.198,65

§ 18. Arbejde på særlige tidspunkter

Nedenstående tillæg forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2017, 1,6 % pr. 1. marts 2018 og 1,6 % pr. 1. marts 2019.

1. § 17, stk. 5, 4. afsnit – omlagt tjeneste til: kr. 34,93, kr. 35,49 og kr. 36,06
2. § 17, stk. 7, 5. afsnit – inddragelse af ugentlige fridøgn til: kr. 337,67, kr. 343,07 og kr. 348,56
3. § 18, stk. 1 - aften/nattillæg til: kr. 27,09, kr. 27,52 og kr. 27,96
4. § 18, stk. 3 – lørdage/mandage til: kr. 31,62, kr. 32,12 og kr. 32,64
5. § 19, stk. 1, 2. og 3. afsnit – rådighedsvagt til: kr. 36,23, kr. 36,81 og kr. 37,40

§ 9. Særlig opsparing

Pr. 15. marts 2017 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,7 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens særlig opsparing.

Pr. 15. marts 2018 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,4 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens særlig opsparing.

Pr. 15. marts 2019 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,6 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 4,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens særlig opsparing.

Andre nyskabelser

Barsel, barns sygdom, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage

En gravid medarbejder vil fremover kunne anmode om, at hun i stedet for at afholde 8 ugers graviditetsorlov med løn, afholder et mindre antal ugers betalt graviditetsorlov, ned til 4 uger, og at betalingen for de ikke afholdte orlovsuger i stedet betales i forlængelse af forældreorloven med løn. Aftalen er under forudsætning af, at arbejdsgiveren kan få refusion i form af barselsdagpengene.

Medarbejdere, der påbegynder forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere, vil i den periode, hvor arbejdsgiveren har en betalingsforpligtelse i henhold til overenskomsten, og arbejdsgiveren tidligere kun skulle betale et maksimum på kr. 145 i timen, modtage fuld løn.

Medarbejderen vil, hvis medarbejderen har ret til frihed på barnets 1. sygedag, fra 1. maj have ret til frihed med løn på barnets første hele sygedag og også resten af den dag, hvor medarbejderen eventuelt må forlade arbejdspladsen, fordi medarbejderen bliver kaldt hjem på grund af barnets sygdom.

Retten til at få løn under op til 5 dages indlæggelse på hospital med sit barn udvides til surrogatindlæggelse i hjemmet.

Herudover har medarbejderne frem over ret til 2 selvbetalte børneomsorgsdage, hvis medarbejderen har 9 måneders anciennitet og børn under 14 år. Der er alene ret til 2 børneomsorgsdage uanset antallet af børn.

Varsel for ændring af tjeneste, sygdom og afspadsering

Tjenesten kan i særlige situationer ændres med et forkortet varsel på 1 døgn i stedet for de 4 døgn, som fremgår af overenskomstens § 17 stk. 5.

Det drejer sig om pludselige ændringer i arbejdsmængden, som enten skyldes borgernes forhold, som f.eks. hospitalsindlæggelse, bortgang, etablering af faste vagter, eller krav eller pålæg fra visiterende myndighed.

En medarbejder har ikke pligt til at afspadsere, såfremt afspadseringen skyldes overarbejde, og medarbejderen bliver syg inden normal arbejdstids begyndelse den planlagte afspadseringsdag, og medarbejderen i øvrigt har meddelt sygdommen i overensstemmelse med reglerne om sygemelding hos arbejdsgiveren. Det gælder også eventuelle efterfølgende aftalte afspadseringsdage.

Anden afspadsering, f.eks. på grund af arbejde på forskudt tid eller lignende afvikles fortsat også under sygdom.

Afspadsering ud over det, der fremgår af tjenesteplanen, kan, hvis der ikke kan opnås en aftale med medarbejderen, varsles med mindst 4 døgns varsel. Dog kræver afspadsering, der skal sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, ikke varsling.

Nye bestemmelser for tillidsrepræsentanter, herunder vederlag

Den nye overenskomst indeholder flere forbedringer for tillidsrepræsentanterne og for tidligere tillidsrepræsentanter som f.eks. en udvidet forpligtelse til at opdatere den tidligere tillidsrepræsentants faglige viden, og et længere opsigelsesvarsel til samme det første år efter, at vedkommende ikke længere er tillidsrepræsentant.

Endvidere skal tillidsrepræsentanter, med den 4 uger lange tillidsrepræsentantuddannelse, med virkning fra 15. marts 2018 have et vederlag opgjort på baggrund af antallet, de repræsenterer. Vederlaget udredes af Samarbejdsfond for Pleje og Omsorg.

Tillidsrepræsentanterne får endvidere en udvidet adgang til at indgå lokalaftaler, som både supplerer og fraviger overenskomsten.

Flertallet af disse bestemmelser vil være forsøgsordninger, som overenskomstparterne i 2020 skal beslutte den fortsatte eksistens af efter 1. marts 2020. Kan overenskomstparterne ikke blive enige, vil ordningerne bortfalde.  

Seniorordning

Medarbejdere, der har 5 år eller mindre, til de kan opnå folkepension, kan efter aftale med arbejdsgiveren afholde op til 32 seniorfridage om året. Disse dage kan de finansiere via deres Fritvalgskonto, konvertering af pensionsmidler eller egne midler. Dog kan medarbejderne ikke kombinere konvertering af pensionsmidler med egne midler, og ordningen skal være omkostningsneutral for arbejdsgiveren. 

Anciennitet fra vikarbureauer, afgrænsning af vikararbejde og oplysning om brug af underleverandører

Såfremt en vikarbureauvikar, som har været uafbrudt 3 måneder hos en brugervirksomhed, bliver ansat af brugervirksomheden, vil vikarbureauvikarens anciennitet fra vikarbureauet blive overført til brugervirksomheden i følgende 2 situationer:

  • Ansættelsen sker senest 10 dage efter, at vikararbejdet er ophørt hos brugervirksomheden på grund af arbejdsmangel, eller
  • Vikarbureauvikaren bliver ansat på brugervirksomheden i direkte forlængelse af vikararbejdet.

Tillidsrepræsentanten vil fremover kunne bede om oplysninger om udefra kommende virksomheders arbejde hos arbejdsgiveren med henblik på en afklaring af, om der er tale om vikararbejde eller en underleverandør, og arbejdsgiveren skal fremover efter ønske fra tillidsrepræsentanten eller FOA – Fag- og Arbejde oplyse, hvilke underleverandører der udfører arbejdsopgaver inden for overenskomstens område for arbejdsgiveren.

Tilrettelæggelse af arbejdstid – sikker elektronisk kommunikation

Overenskomstparterne er endvidere enige om i overenskomstperioden i fællesskab at prøve at få udviklet et program, der kan bruges ved tilrettelæggelse af arbejdstiden, og også at søge at finde en model for sikker elektronisk kommunikation mellem arbejdsgiverne og FOA – Fag og Arbejde.

Virkning fra 15. marts 2017

Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2017.

Forligsaftale

Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-04-2017 OPDATERET: 16-10-2017