På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Emballageoverenskomsten

OK2017. DI, 3F Industri (Emballage) og HK/Privat (ITMK) indgik den 20. februar en 3-årig aftale om Emballageoverenskomsten.

Forlig

DI, 3F Industri (Emballage) og HK / Privat (ITMK) er den 20. februar 2017 blevet enige om fornyelse af Emballageoverenskomsten.

Emballageoverenskomsten omfatter medarbejdere, der udfører arbejdsfunktioner i emballage- og papirvareproduktion. Der er knap et par tusind medarbejdere omfattet af overenskomsten, heraf ca. 1800 ufaglærte og 200 faglærte trykkere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

 • Støtte til aftalt uddannelse: I lyset af behovet for at få uddannet flere medarbejdere inden for udvalgte områder afprøves en model, hvor aftalt uddannelse inden for en række uddannelser kan støttes af Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond (EKUF). Samtidig er den tidligere aftale om en særlig pulje, hvor medarbejdere og virksomheder i fællesskab skal søge støtte til f.eks. sundhedsfremmende tiltag bevaret.
 • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag.
 • Virksomhederne får samtidig øget mulighed for at ændre arbejdstiden for aften- og nathold, idet arbejdstiden kan ændres fra 34 til 37 timer om ugen eller omvendt én gang om måneden, mod tidligere en gang i kvartalet.
 • Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, hvor forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgslønkonto.
 • Tillidsrepræsentanter valgt på overenskomsten får et årligt vederlag på 2.500 kr. Vederlaget udbetales af Emballageindustriens Sociale Fond til den lokale afdeling, der herefter sørger for, at tillidsrepræsentanten modtager vederlaget.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens fritvalgslønkonto og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Bidraget til fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Sygeferiepenge til medarbejdere, der har været syge i mere end 6 måneder, refunderes af Socialfonden.
 • EKUF yder refusion af løn til opsagte og fritstillede medarbejdere.
 • Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til fritvalgslønkontoen, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.
 • Ændring af begrænsning i sygeløn fra Socialfonden til deltidssygemeldte.
 • Krav til virksomheden om at give medarbejderen besked om tab af retten til sygeløn ved for sen sygemelding fra medarbejderens side.
 • Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 113,65 kr., forhøjes pr. 1. marts 2017 til 115,65 kr., pr. 1. marts 2018 til 117,65 kr. og pr. 1. marts 2019 til 119,65 kr.
 • Genetillæg reguleres med 1,6 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.
 • Lærlinge- og elevsatser reguleres i overensstemmelse med Grakoms satser.
 • Store dele af overenskomsten er gennemskrevet og redaktionelt redigeret med henblik på at øge læsevenligheden. Hertil kommer indarbejdelse af protokollat om sygeløn i forbindelse med ressourceforløbsydelse, implementering af direktivet om alder og handicap i overenskomsten, forumvalg i forbindelse med sager om overtrædelse af alder og handicap samt indarbejdelse af model for gennemførelse af helbredskontrol for natarbejdere m.v.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomst 2017-2020
Hent den nye Emballageoverenskomst 2017-2020 som pdf-fil.
Satser
Se de nye satser på Emballageoverenskomsten pr. 1. marts 2017.
Forligsaftale
Er du medlem af DI, kan du hente den samlede aftaletekst som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-02-2017 OPDATERET: 04-09-2017