På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Alarm- og elektrikeroverenskomsten

OK2017. Dansk El-forbund og DIO II indgik den 14. marts 2017 en 3-årig aftale om Alarm- og Elektrikeroverenskomsten.

Forlig

Dansk El-forbund og DIO II er den 14. marts blevet enige om fornyelse af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten. 

Overenskomsten omfatter ca. 700 medarbejdere, som er beskæftiget med bl.a. installationer og reparation af alarmer.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Systematisk overarbejde, sygdom og orlov

 • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag.
 • Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgslønkonto.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Seniorordning, barsel, uddannelse, orientering og lønregulering

 • Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens fritvalgslønkonto og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.
 • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.
 • Ophørte tillidsrepræsentanter får udvidet deres opsigelsesvarsel med seks uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentant mindst et år.
 • Lønmodtagersiden får mulighed for 4 gange om året at bede om en generel orientering om virksomhedens beskæftigelsessituation. Virksomheden kan ved denne orientering anmodes om at oplyse navnene på de eventuelle vikarbureauer, der udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde.
 • Vederlaget til tillidsrepræsentanter reguleres, så det pr. 1. april 2017 udgør:
  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.
 • Bidraget til fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til fritvalgslønkontoen, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.
 • Genetillæg reguleres med 1,6 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.
 • Lærlinge og elever, der er fyldt 20 år og har optjent fem måneders anciennitet, bliver omfattet af overenskomsternes pensionsbestemmelser.
 • Basislønnen, der i dag udgør 131,10 kr., forhøjes pr. 1. marts 2017 til 133,10 kr., pr 1. marts 2018 til 135,10 kr. og pr. 1. marts 2019 til 137,10 kr.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-03-2017 OPDATERET: 18-09-2017