På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Manglende dagpengerefusion gav ikke ret til at modregne i lønnen

SYGDOM. En arbejdsgiver kan ikke modregne manglende dagpengerefusion i en sygemeldt funktionærs løn. Heller ikke selv om den manglende refusion skyldes, at medarbejderen ikke har opfyldt sine forpligtelser over for kommunen. Det har Østre Landsret fastslået for nylig. DI er bekendt med, at sagen søges indbragt for Højesteret. Det er derfor uklart, hvad sagens endelige udfald bliver.
Modelfoto: Colourbox

Modregnede manglende refusion i løn

Sagen handlede om en sygemeldt medarbejder, der var ansat i henhold til funktionærloven og havde fået løn under sin sygemelding. Arbejdsgiveren søgte om sygedagpengerefusion, men fik afslag, da kommunen oplyste, at funktionæren ikke var dagpengeberettiget. Det skyldtes, at hun ikke havde udfyldt og sendt et oplysningsskema til kommunen.

Arbejdsgiveren modregnede herefter den manglende refusion i medarbejderens løn.

Ret til løn under sygdom

Landsretten fandt, at medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven, har ret til løn under sygdom, og der kan normalt ikke modregnes.

Medarbejderen havde ikke misligholdt sine pligter over for arbejdsgiveren eller sin loyalitetspligt.

En afledt ret

Endvidere slog Landsretten fast, at arbejdsgiverens ret til at få refusion af sygedagpenge er en afledt ret, og arbejdsgiveren kan derfor kun få refusion, hvis medarbejderen er berettiget til sygedagpenge.

Virksomheder, der udbetaler løn til medarbejderen under sygdom, risikerer derfor, at de ikke får refusion, men det er i overensstemmelse med forarbejderne til sygedagpengeloven.

Hvis det fremgår af lov eller overenskomst, kan der modregnes.

Endelig fandt Landsretten, at kun hvis det er fastslået i lov eller overenskomst, kan arbejdsgiveren modregne den manglende refusion i medarbejderens løn.

Arbejdsgiveren tabte derfor sagen.

Nogle overenskomster giver ret til modregning

En række af DI’s overenskomster har bestemmelser, hvoraf det fremgår, at virksomheden kan modregne manglende sygedagpenge refusion i medarbejderens ret til løn under sygdom. Det gælder f.eks. Industriens Overenskomst, hvorefter medarbejderen mister retten til sygeløn, hvis virksomheden ikke får refusion som følge af, at medarbejderen ikke opfylder sine forpligtelser over for kommunen.

Byretten var tidligere kommet til det samme resultat som Østre Landsret. En af de tre dommere i sagen stemte dog for, at arbejdsgiveren kunne modregne.

Sagen vil blive 3. instansbehandlet ved Højesteret.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at medarbejdere, der er omfattet af reglen om løn under sygdom i funktionærloven, har ret til løn under sygdom, uanset om virksomheden får refusion.

DI er bekendt med, at sagen er indbragt for Højesteret. Indtil det er endeligt afklaret, hvad udfaldet af sagen bliver, er det DI’s råd, at medlemsvirksomheder, der kommer i situationer, hvor modregning kan være relevant, søger konkret rådgivning i DI.

DI vil vende tilbage, når der er nyt i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse i sag nr. B-1611-17.

Funktionærlovens § 5 har følgende ordlyd:
"Bliver funktionæren på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald for funktionæren, medmindre han under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller han ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet, at han led af den pågældende sygdom."

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 29-08-2018 OPDATERET: 04-12-2018