På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Regler om ansættelsesklausuler strammes

KLAUSULER. Ny lov om ansættelsesklausuler forventes at træde i kraft den 1. januar 2016. Reglerne om ansættelsesklausuler bliver strammet væsentligt, og samtidig bliver reglerne tunge at administrere. DI er bekymret, da nye begreber i loven og uklare gyldighedskrav skaber usikkerhed om, hvornår de nye konkurrenceklausuler vil være gyldige.

Nye regler om ansættelsesklausuler træder forventeligt i kraft 1. januar 2016

Der er nu fremsat et lovforslag om ansættelsesklausuler, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2016. Lovforslaget er en genfremsættelse af den tidligere regerings lovforslag fra april 2015, som bortfaldt i forbindelse med folketingsvalget i juni 2015.

De nye regler vil omfatte både funktionærer og ikke-funktionærer

Lovforslaget omfatter alle lønmodtagere og udbreder principperne fra funktionærlovens regler om konkurrence- og kundeklausuler til også at gælde ikke-funktionærer. Direktører er fortsat undtaget.

De nye regler finder kun anvendelse på konkurrence- og kundeklausuler, som aftales efter lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2016.

Klausuler kan fremover maksimalt vare 12 måneder

Der fastsættes en tidsmæssig øvre grænse for varigheden af konkurrence- og kundeklausuler til 12 måneder.

Efter de nye regler vil der være differentieret betaling for de nye klausuler. Betalingen vil være afhængig af klausulperiodens længde, som altså fremover højst vil kunne være 12 måneder. Klausulerne vil som hidtil kunne opsiges med en måneds varsel.

Sådan skal I kompensere efter de nye regler

Korte klausuler op til seks måneder vil virksomheden skulle kompensere med 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Lange klausuler på højst 12 måneder vil skulle kompenseres med 60 pct. (i stedet for de nuværende 50 pct.).

Hvis I aftaler en kombineret konkurrence- og kundeklausul, skal I kompensere med 60 pct., og den kan højst aftales at være gældende i seks måneder.

Når lønmodtageren finder anden beskæftigelse, vil I skulle betale en reduceret kompensation, hvor 40 pct. reduceres til 16 pct. og 60 pct. reduceres til 24 pct.

Fremover skal virksomhederne betale engangskompensation for konkurrence- og kundeklausuler svarende til to måneders kompensation af henholdsvis 40 pct. eller 60 pct. af månedslønnen ved fratræden.

Krav om kundelister ved brug af kundeklausuler 

For kundeklausuler indføres et gyldighedskrav om, at virksomheden skal udlevere en kundeliste til en fratrædende medarbejder. Denne kundeliste skal indeholde en oversigt over alle de kunder, som medarbejderen selv har "været i forretningsmæssig forbindelse med" inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

Det bliver samtidig ikke længere muligt at lade virksomhedens væsentligste kunder være omfattet af kundeklausulen, hvis medarbejderen ikke selv har "været i forretningsmæssig forbindelse" med kunden. Dette til trods for, at medarbejderen stadig kan være i besiddelse af en stor viden om kunden.

”Helt særlig betroet” erstatter ”særlig betroet” som begreb

Fremover vil det kun være ”helt særlig betroede” medarbejdere, der kan pålægges konkurrenceklausuler. Hidtil har formuleringen i funktionærloven lydt på en ”særlig betroet” funktionær, og kravet er nu ændret til en ”helt særlig betroet” medarbejder.

Samtidig er det blevet en gyldighedsbetingelse, at virksomheden skal beskrive, hvordan medarbejderen er ”helt særlig betroet”, selvom loven ikke har defineret begrebet.  

Jobklausuler forbydes

Brugen af jobklausuler forbydes med undtagelse af situationer vedrørende virksomhedsoverdragelse. Jobklausulloven vil derfor ophøre, når loven om ansættelsesklausuler træder i kraft.

Jobklausuler er aftaler mellem virksomheder om, at virksomhederne ikke ansætter hinandens medarbejdere. Jobklausuler kan også være aftaler mellem virksomheden og nøglemedarbejdere om, at nøglemedarbejderne ikke må tage kollegaer med sig, hvis de forlader virksomheden.

Jobklausuler, der er indgået, før loven træder i kraft, vil kunne opretholdes frem til den 1. januar 2021.

DI mener

De nye regler vil gøre det markant dyrere at bruge klausuler i forhold til i dag. Det kan få betydning for virksomhedernes beskyttelse af kerneviden og videndeling i virksomhederne.

DI er fortsat af den opfattelse, at der ikke er et behov for at ændre de eksisterende regler, men har været nødt til at acceptere, at der har været bred politisk enighed om revision. DI er tilfreds med, at det nye lovforslag om ansættelsesklausuler fortsat giver mulighed for at anvende konkurrence- og kundeklausuler. DI er kritisk over for indholdet i den nye lov og de potentielle konsekvenser, den vil få for virksomhederne.

Danmark har internationalt set et højt antal jobskifte pr. medarbejder og en flad organisationsstruktur. Det indikerer derfor ikke, at klausuler hæmmer mobiliteten i Danmark, sådan som nogle har hævdet.

Lovforslagets bestemmelser er uklare på en række punkter, og det vil betyde, at mange fortolkningsspørgsmål vil skulle afklares ved domstolene. Dette skaber en usikker retsstilling for de virksomheder, som har behov for at anvende ansættelsesklausuler.

DI afholder to morgenmøder forud for, at loven træder i kraft. Møderne afholdes den 24. november i Aarhus og den 3. december i København kl. 9.30-12.00.

Kontakt DI for rådgivning om ansættelsesklausuler.

Find lovforslaget om de nye regler og find de nuværende bestemmelser om klausulerne i funktionærloven (§ 18 og 18 a), aftaleloven (§ 36 og 38) og jobklausulloven.

Hidtil har ikke-funktionærer ikke haft særskilt regulering af konkurrence- og kundeklausuler udover aftaleloven § 36 og § 38.

Gratis morgenmøder om de nye regler

DI holder to møder i Aarhus og København, hvor I kan høre mere om, hvad de nye regler for ansættelsesklausuler betyder for jer.

Fakta
Som en del af Vækstpakke 2014 blev Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF enige om at begrænse virksomhedernes mulighed for at bruge konkurrence- og kundeklausuler i ansættelsesforhold.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-11-2015 OPDATERET: 20-07-2018