På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Regler om ansættelsesklausuler strammes

KLAUSULER. Reglerne om ansættelsesklausuler bliver strammet væsentligt, så de bliver dyrere for virksomhederne og mindre begrænsende for medarbejderne. Samtidig bliver reglerne tunge at administrere. Indførelse af nye begreber og gyldighedskrav skaber usikkerhed om gyldigheden af konkurrenceklausuler, der aftales efter de nye regler.

Nye regler om ansættelsesklausuler træder forventeligt i kraft 1. juli 2015

Der er nu fremsat et lovforslag om ansættelsesklausuler, som forventes at blive hurtigt vedtaget, da der er lagt op til, at de nye regler skal træde i kraft pr. 1. juli 2015.

De nye regler vil omfatte både funktionærer og ikke-funktionærer

Lovforslaget omfatter alle lønmodtagere og udbreder principperne fra funktionærlovens regler om konkurrence- og kundeklausuler til også at gælde ikke-funktionærer. Direktører er fortsat undtaget funktionærlovens principper.

Reglerne om, hvornår konkurrencebegrænsende aftaler kan gøres gældende, bliver med lovforslaget lagt ind i den ny lov om ansættelsesklausuler. Disse regler findes i dag i aftaleloven § 38. I selve funktionærloven udgår § 18 om konkurrenceklausuler og § 18a om kundeklausuler.

De nye regler vil ikke påvirke konkurrence- og kundeklausuler, som er aftalt før 1. juli 2015.

”Helt særlig betroet” erstatter ”særlig betroet” som begreb

Der indføres et nyt begreb – ’Helt særlig betroet’ som kriterium for at kunne pålægge en medarbejder en konkurrenceklausul. Hidtil har formuleringen i funktionærloven lydt på en ’særlig betroet’ funktionær, og kravet er nu ændret til en ’helt særlig betroet’ medarbejder.

Samtidig er det blevet en gyldighedsbetingelse, at virksomheden skal beskrive, hvordan medarbejderen er ’helt særlig betroet’, selvom loven ikke har defineret begrebet.

Ændring skaber usikkerhed

Den tilsyneladende lille ændring kan ende med at få meget stor betydning for virksomhederne, fordi der nu er usikkerhed om, hvem der fremover kan aftales konkurrenceklausuler med.

Derudover vil det være usikkert, om de konkurrenceklausuler, som virksomhederne laver, kan gøres gældende – enten fordi medarbejderen ikke lever op til det nye krav om at være ’helt særlig betroet’, eller fordi virksomhedens beskrivelse af, hvorfor stillingen er ’helt særlig betroet’, ikke er dækkende.

Det er meget utilfredsstillende, at lovforslaget på denne måde helt unødvendigt skaber stor usikkerhed for virksomhederne om den kommende retsstilling.

Efter lovens første behandling i Folketinget er netop forståelsen af begrebet ’helt særlig betroet’ parkeret i udvalgsbehandling indtil den 8. juni.

Krav om kundelister ved brug af kundeklausuler  

For kundeklausuler indføres et gyldighedskrav om, at virksomheden skal udlevere en kundeliste til en fratrædende medarbejder. Denne kundeliste skal indeholde en oversigt over alle de kunder, som medarbejderen selv har ’været i forretningsmæssig forbindelse med’ inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

Det bliver samtidig ikke længere muligt at lade virksomhedens væsentligste kunder være omfattet af kundeklausulen, hvis medarbejderen ikke selv har ’været i forretningsmæssig forbindelse’ med kunden. Dette til trods for, at medarbejderen stadig kan være i besiddelse af en stor viden om kunden.

Forbud mod jobklausuler

Lovforslaget indeholder et forbud mod at lave jobklausuler, med undtagelser i forhold til vikarer og virksomhedsoverdragelser. Jobklausulloven vil derfor ophøre, når loven om ansættelsesklausuler træder i kraft.

Jobklausuler er aftaler mellem virksomheder om, at virksomhederne ikke ansætter hinandens medarbejdere. Jobklausuler kan også være aftaler mellem virksomheden og nøglemedarbejdere om, at nøglemedarbejderne ikke må tage kolleger med sig, hvis de forlader virksomheden.

Jobklausuler, der er indgået før loven træder i kraft, vil kunne opretholdes frem til 1. juli 2018.

Sådan skal I kompensere efter de nye regler

Efter de nye regler vil der være differentieret betaling for de nye klausuler. Betalingen vil være afhængig af klausulperiodens længde, som fremover højst vil kunne være 12 måneder.

Korte klausuler op til seks måneder vil virksomheden skulle kompensere med 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Lange klausuler på højst 12 måneder vil skulle kompenseres med 60 pct. Hvis I aftaler en kombineret konkurrence- og kundeklausul, skal I kompensere med 60 pct., og den kan højst aftales at være gældende i seks måneder.
 
Der bliver en engangskompensation for de første to måneder, som I skal betale med de respektive 40 pct. eller 60 pct. Hvis medarbejderen opfylder sin tabsbegrænsningsforpligtelse og opnår anden beskæftigelse, vil den løbende kompensationsbetaling reduceres til hhv. 16 pct. og 24 pct. efter de første to måneder af klausulperioden.

Hvis den opsagte medarbejder starter selvstændig virksomhed, vil medarbejderen som noget nyt efter omstændighederne kunne anses for at have opfyldt sin tabsbegrænsningsforpligtelse.

Dermed får medarbejderen ret til både engangskompensation og den løbende reducerede kompensation.

I modstrid med de hidtidige regler vil virksomheden fremover blive forpligtet til at afregne engangskompensationen i de tilfælde, hvor en opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, selvom en konkurrenceklausul dermed ikke vil kunne gøres gældende.

DI mener

DI er fortsat af den opfattelse, at der ikke er et behov for at ændre de eksisterende regler. Der er dog et bredt politisk flertal, som ønsker at stramme reglerne, og derfor har DI gennem DA medvirket til at udarbejde en model for de reviderede regler sammen med LO. Denne model har Beskæftigelsesministeriet taget afsæt i ved udarbejdelsen af lovforslaget. Lovforslaget indeholder imidlertid på meget væsentlige områder stramninger, der går langt ud over det, der var enighed om i DA-LO modellen.
 
Når man fra lovgivers side ved fremsættelsen af lovforslaget anerkender, at virksomhederne har en legitim interesse i at kunne beskyttelse sig ved også fremover at kunne benytte konkurrence- og kundeklausuler, så er det meget utilfredsstillende, at DA-LO modellen er blevet suppleret med indførelsen af nye begreber og formalistiske gyldighedsbetingelser. Disse gør det nemlig unødvendigt svært for virksomhederne at følge loven og skaber samtidig usikkerhed om retsstillingen.

DI afholder to gratis medlemsmøder om konsekvenserne af de nye regler. Møderne afholdes i Aarhus (den 22. juni) og i København (den 25. juni), hvor loven forventes at være endelig vedtaget. Se mere i boksen til højre og tilmeld dig allerede nu. Invitation med dagsorden for møderne bliver sendt ud via Personale Update.

Seneste nyt
Lovforslaget nåede ikke at blive vedtaget, da der blev udskrevet folketingsvalg til afholdelse i juni 2015. Den nye regering har dog genfremsat forslaget, der nu ventes at træde i kraft 1. januar 2016.
Hvilke konsekvenser får de nye strammere regler om ansættelses-klausuler for jer?

DI udtrykker kritik af de nye regler om ansættelsesklausuler, som er på vej. Hvilke konsekvenser mener du, at de nye regler vil få?

Diskuter emnet i DI's gruppe på LinkedIn 'DI – Personalejura'.

Find lovforslaget om de nye regler og find de nuværende bestemmelser om klausulerne i funktionærloven, aftaleloven og jobklausulloven.

Hidtil har ikke-funktionærer ikke haft særskilt regulering af konkurrence- og kundeklausuler udover aftaleloven § 38.

Gratis morgenmøder om de nye regler

DI holder to møder i Aarhus og København, hvor I kan høre mere om, hvad de nye regler for ansættelsesklausuler betyder for jer.

Aarhus:
22. juni 2015, kl. 9.30 – 11.30
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1,
8000 Aarhus C

København:
25. juni 2015, kl. 9.30 – 11.30
Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V 

Tilmeld dig ved at kontakte Karen Lundberg, sekretær i Personalejura: klo@di.dk

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-05-2015 OPDATERET: 06-03-2017