På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fingrene væk fra medarbejdernes sms'er

SMS. Det var i strid med straffelovens bestemmelse om beskyttelse af brevhemmelighed, at Aarhus Havn som arbejdsgiver havde læst sms-korrespondancen mellem en medarbejder og hans kollegaer. Det afgjorde Retten i Aarhus for nylig.

Mistanke om mobning på arbejdspladsen

Sagen startede i 2012, efter at der var opstået en konflikt mellem Aarhus Havn og de ansatte kranførere. Aarhus Havn havde i den forbindelse en mistanke om mobning blandt medarbejderne, og da arbejdsmiljørepræsentanten indleverede sin mobil til udskiftning, benyttede Aarhus Havn sig af lejligheden til at gennemgå ikke-slettede sms-beskeder på telefonen.

Læste udelukkende sms-beskeder til og fra arbejdsnumre

Aarhus Havn gjorde under sagen meget ud af, at de havde sorteret i tilgangen til sms-beskederne, således at de kun havde gennemgået arbejdsrelaterede sms-beskeder. Retten udtalte om dette forhold, at det måtte lægges til grund, at en del af korrespondancen trods ovenstående overvejelser var af både privat og fortrolig karakter.

Der var tale om lukkede meddelelser

Retten i Aarhus kom frem til, at sms-beskeder er lukkede meddelelser i lighed med e-mails og breve. Sms-beskederne lå i en ind- og udbakke, som aktivt skulle tilgås for at være læsbare. De var derfor ikke umiddelbart tilgængelige, straks man åbnede telefonen. Det forhold, at telefonen tilhørte Aarhus Havn og frivilligt blev indleveret til udskiftning, kunne ikke begrunde en anderledes vurdering.

Ikke i orden at læse sms-beskederne

Arbejdsmiljørepræsentanten havde ifølge retten ikke haft grund til at forvente, at sms-korrespondancen ville blive læst.

Retten lagde i den forbindelse navnlig vægt på, at telefonen kunne benyttes såvel arbejdsmæssigt som privat, og at der ikke var udstukket retningslinjer for arbejdsgivers adgang til korrespondance på telefonen.

Derudover lagde retten vægt på, at telefonen blandt andet var udleveret til medarbejderen i hans egenskab af arbejdsmiljørepræsentant. Derfor kunne der forventeligt være et væsentligt element af fortrolighed i korrespondancen med hans kollegaer.

Det kom også Aarhus Havn til skade, at de ikke i forbindelse med den konkrete konflikt, der var opstået på arbejdspladsen, havde truffet en generel beslutning om, at man ville forsøge at finde baggrunden for konflikten ved eksempelvis at tilgå og gennemgå korrespondance mellem de implicerede medarbejdere. Tværtimod lod den omtvistede adgang til at være opstået tilfældigt.

Alt i alt afgjorde retten, at Aarhus Havn ikke havde haft ret til at læse sms-korrespondancen og dermed havde brudt brevhemmeligheden i straffeloven.

Ingen straf til ledelse pga. undskyldelig misforståelse af retsregel

Aarhus Havn havde fået juridisk rådgivning fra Aarhus Kommune, inden ledelsen havde læst sms-korrespondancen. Aarhus Kommune havde sagt god for både at tilgå og gennemgå sms-beskederne.

Ifølge den juridiske rådgivning havde Aarhus Havns ledelse ret til at tilgå sms-beskederne på den indleverede telefon. Aarhus Kommune havde vurderet, at dette hverken var et brud på brevhemmeligheden eller et brud på god databehandlingsskik.

Retten kom på dette grundlag frem til, at ledelsen hos Aarhus Havn på grund af den forkerte rådgivning havde befundet sig i en undskyldelig misforståelse vedrørende straffeloven på det tidspunkt, hvor de læste sms-beskederne.

Med baggrund i disse formildende omstændigheder undlod retten undtagelsesvist at idømme de tiltalte ledere straf.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen fra retten i Aarhus er konkret begrundet i sagens omstændigheder. I lighed med tidligere sager omkring ansattes brug af e-mails og internet viser den, at det er vigtigt, at virksomheden i f.eks. ansættelseskontrakten eller personalepolitikken fastsætter retningslinjer for medarbejderes brug af arbejdsmobiltelefonen.

DI anbefaler, at I altid udviser tilbageholdenhed i forhold til at gennemgå medarbejderes sms-korrespondance, også selvom I har fastsat klare retningslinjer for virksomhedens adgang til dette. Dette er særligt relevant, hvis mobiltelefonen også kan benyttes til privat brug. Hvor det ofte kan være nemmere at skelne mellem arbejdsrelaterede og private e-mails, ved at markere dem som sådan i emnefeltet, så er dette som udgangspunkt sværere ved sms-beskeder.

Hvis der alligevel skulle opstå situationer, hvor der er et behov for at gennemgå en medarbejders sms-korrespondance, bør I i øvrigt altid gøre jer klart, hvad det saglige formål med gennemgangen er.

DI anbefaler, at I søger rådgivning hos DI, før I iværksætter en gennemgang af en medarbejders sms-korrespondance.

Nyheden handler om sagen fra Retten i Aarhus nr. 12-3630/2015.

De centrale regler i sagen var straffeloven § 263 og persondataloven § 6, stk. 1, nr. 7.

Det er ifølge straffeloven § 263 strafbart, hvis man uberettiget skaffer sig adgang til andres lukkede meddelelser herunder e-mails, breve m.v.

Højesteret har tidligere i 2015 konkret taget stilling til, at det var ok at gennemgå en medarbejders e-mail. Læs mere om dommen i den relaterede nyhed nedenfor.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-10-2015 OPDATERET: 06-03-2017