På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Elektronisk registrering af chaufførers arbejdstid og brændstofforbrug blev anset som kontrol

KONTROL. Et busselskab skulle betale 50.000 kr. i bod for at overtræde DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger.

Indførte registrering af bussernes kørsel

Et busselskab indførte et såkaldt fleet control-system i selskabets busser. Systemet registrerede bussens kørsel. Det skulle blandt andet bruges som dokumentation ved kundeklager, forsikringssager og til arbejdet med at optimere driften. Systemet gav også mulighed for at kontrollere chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug.

Opsagde chauffør som ikke overholdt sin arbejdstid

På baggrund af en kundeklage opstod der mistanke om, at en chauffør, der også var tillidsrepræsentant, ikke havde kørt sin rute til ende. Busselskabet undersøgte forholdet ved hjælp af fleet control-systemet og gav chaufføren en skriftlig advarsel. Da forholdet gentog sig, valgte busselskabet at opsige ham.

Seks chauffører blev opsagt som led i omstruktureringer

I forbindelse med en omstrukturering skulle busselskabet opsige seks chauffører. Virksomheden udvalgte, hvem man bedst kunne undvære, ud fra kriterierne sygdom, skader på materiel og performance. Ved vurderingen af performance indgik chaufførernes forbrug af brændstof som et af flere elementer.

3F klagede over, at kontrollen med chaufførerne ikke var beskrevet

3F mente, at busselskabet havde overtrådt DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger. 3F påpegede, at det ikke fremgik af virksomhedens brev til chaufførerne om fleet control-systemet, at systemet også blev anvendt til at udøve kontrol med chaufførerne.

Anerkendte at kontrollen brød DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger

Under sagen anerkendte busselskabet, at virksomhedens kontrol med chaufførens arbejdstid i systemet udgjorde et brud på DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger. Busselskabet anerkendte således, at man ikke havde fået underrettet chaufførerne tilstrækkeligt præcist.   

Det skete som følge af Arbejdsrettens afgørelse i den tidligere såkaldte Eltel-sag. Eltel-sagen handlede om et GPS-system, som var installeret i medarbejdernes biler til forskellige driftsmæssige formål.

I Eltel-sagen slog Arbejdsretten fast, at underretningsbestemmelsen må forstås sådan, at det er tidspunktet, hvor den pågældende indretning tages i brug til at kontrollere de ansatte, som er afgørende for, hvornår virksomhedens pligt til at underrette medarbejderne indtræder. Derudover slog afgørelsen fast, at underretningen specifikt skal angå en sådan brug af kontrol.

Virksomhed: Registrering af brændstofforbrug var blot en objektiv registrering

Men hensyn til registrering af brændstofforbrug henviste busselskabet til, at registreringen ikke var en kontrolforanstaltning, men en objektiv registrering på linje med registrering af skader, sygefravær, fremmøde og kundeklager.

Busselskabet gjorde også gældende, at medarbejderne havde kendskab til, at virksomheden registrerede den enkelte chaufførs forbrug, og at hver chauffør løbende kunne følge med i sit eget forbrug.

Arbejdsretten: Registrering af arbejdstid og brændstofforbrug udgjorde kontrol

Arbejdsretten fandt, at busselskabets anvendelse af fleet control-systemet til at kontrollere chaufførernes brændstofforbrug og anvendelse af oplysningerne om brændstofforbruget i forbindelse med selskabets afgørelse om at opsige udgjorde en kontrolforanstaltning efter DA/LO-aftalen.

Arbejdsretten udtalte, at det følger af arbejdsretlig teori og praksis, at brug af registrerede oplysninger til kontrol af medarbejderne kan være omfattet af begrebet kontrolforanstaltning. Dette er tilfældet, hvis informationen eller indretningen bruges til egentlig forebyggende kontrol, selv om registreringen har et andet hovedformål.

Bod på 50.000 kr.

Arbejdsretten idømte virksomheden en bod på 50.000 kr. Ved fastsættelse af bodens størrelse lagde Arbejdsretten bl.a. vægt på, at de materielle betingelser for at iværksætte kontrolforanstaltninger måtte antages at være opfyldt. Det betyder, at det ville være muligt at anvende kontrolforanstaltningerne i overensstemmelse med DA/LO-aftalen om kontrolforanstaltninger, når blot disse var varslet i overensstemmelse med aftalens regler.

Anvendelsen af systemet til kontrol af chaufførens arbejdstid skete på baggrund af kundeklager og dermed en konkret mistanke om, at chaufføren ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser. På den baggrund fandtes dette forhold at være af mindre grovhed. Det blev ikke tillagt betydning, at chaufføren var tillidsrepræsentant.

Derimod var det af en ikke ubetydelig grovhed, at fleet control-systemet og systemets registreringer om brændstofforbrug blev anvendt ved udvælgelsen af de seks chauffører, der skulle opsiges.

Boden blev herefter fastsat til 50.000 kr.

DA førte sagen for busselskabet, som er medlem af DI.

DI's råd

Arbejdsretten anvender en bred fortolkning af begrebet ”kontrolforanstaltning”. Selv om foranstaltningen har et andet hovedformål, vil den blive anset som en kontrolforanstaltning, hvis den bruges til egentlig forebyggende kontrol.

Hvis et system indeholder mulighed for kontrol med arbejdstid eller andre forhold af betydning for ansættelsesforholdet, skal medarbejderne orienteres om, at systemet kan blive brugt til kontrol. Der skal herefter gå mindst seks uger, inden I kan bruge systemet til kontrolformål.

Ifølge persondatalovens regler om oplysningspligt gælder også et krav om, at den dataansvarlige arbejdsgiver skal informere medarbejdere om elektroniske registreringer, der anvendes til kontrol. Informationen skal være forudgående og indeholde oplysning om formålet med registreringen og andre relevante oplysninger.

DA/LO-aftale om kontrolforanstaltninger

DA og LO’s aftale om kontrolforanstaltning fastsætter dels de materielle betingelser for, at en kontrolforanstaltning kan iværksættes over for medarbejderne, dels den formelle fremgangsmåde.

En virksomhed kan lovligt indføre kontrolforanstaltninger, hvis det er begrundet i driftsmæssige formål, og foranstaltningen ikke er krænkende eller går videre end nødvendigt.

Efter aftalen skal virksomheden underrette medarbejderne om nye kontrolforanstaltninger senest seks uger inden, de iværksættes.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-10-2015 OPDATERET: 06-03-2017