På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hvad betyder konflikten på det offentlige område for din virksomhed?

KONFLIKT. Overenskomstparterne på det offentlige område er nu blevet enige om overenskomstfornyelserne. Overenskomstforligene skal nu til afstemning hos medlemmerne. Hvis medlemmerne ikke godkender aftalerne, er der stadig risiko for konflikt. Læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis det får konsekvenser for din virksomhed. Nyheden er senest opdateret den 2. maj 2018. .

Hvornår kan en eventuel konflikt starte?

Da der nu er opnået forlig på samtlige af de offentlige områder, er risikoen for konflikt blevet mindre. Forligene skal nu til afstemning. Afstemningerne bliver gennemført medio maj i de respektive forbund. FOA har meddelt, at de forventer at have et afstemningsresultat på deres område 4. juni 2018.

Hvis medlemmerne i et forbund stemmer nej til forliget på deres område, vil der udbryde konflikt på dette område. Konflikten starter i så fald fem dage efter, at der foreligger et afstemningsresultat. Det forventes  i starten af juni 2018.

Forligsmanden har meddelt, at der ikke udarbejdes et mæglingsforslag. Det betyder, at der kun bliver på konflikt på de områder, hvor medlemmerne stemmer nej. På de områder, hvor medarbejderne stemmer ja, vil der ikke udbryde konflikt.

Omfanget af en eventuel konflikt afhænger derfor af, hvilke områder der bliver stemt nej på.

DI følger udviklingen og opdaterer løbende oplysninger i denne nyhed.

Hvilke virksomheder bliver ramt?

Medarbejderne på jeres virksomhed skal udføre deres normale arbejde og må ikke nedlægge arbejdet "i sympati" med de strejkende på det offentlige område. Sker det, skal arbejdsnedlæggelsen indberettes til DI.

Noget andet er, om et fagforbund/LO lovligt kan varsle egentlig sympatikonflikt overfor DI's medlemmer. Det kan ikke udelukkes i relation til udvalgte brancher. Vi følger dette tæt og sørger for information til eventuelt berørte brancher.

Der kan dog være områder, der påvirkes af, at offentlige myndigheder ikke kan udføre deres normale opgaver, f.eks. i forbindelse med fødevarekontrol.

Medlemsvirksomheder, der rammes direkte af den offentlige konflikt, skal kontakte DI for nærmere rådgivning.

Konflikten kan dog få en indirekte effekt, idet f.eks. børnepasning eller offentlig transport, som jeres medarbejdere er afhængige af for at komme på arbejde, bliver påvirket af konflikten.

Hvad hvis medarbejderne bliver hjemme for at passe børn?

Hvis medarbejdernes børn ikke kan komme i skole eller blive passet på anden vis på grund af konflikten, påhviler ansvaret som udgangspunkt medarbejderen selv. En længerevarende konflikt kan naturligvis medføre, at der er medarbejdere, der kommer i pasningsbekneb, enten fordi pasningsmulighederne er udtømte, eller fordi adgang til betalt frihed er opbrugt.

Virksomhed og medarbejder kan aftale, at der bruges ferie, feriefridage eller gives fri uden løn, hvis medarbejdere har brug for at være hjemme for at passe børn.

Medarbejderen kan ikke begrunde fraværet i egen sygdom eller barns første sygedag.

Hvordan kan virksomheden hjælpe med transport og pasning?

I forhold til manglende offentlig transport, kan virksomheden eventuelt forsøge at arrangere samkørsel eller leje busser.

I forhold til børnepasning, kan virksomheden arrangere børnepasning i virksomheden.

Her skal man være opmærksom på, at arbejdsmiljølovgivningen og bygningsreglementer indeholder de samme krav til indretningen af et arbejdslokale, hvor der foregår pasning af børn, som til andre arbejdslokaler, f.eks. krav til temperatur, belysning, ventilation og flugtveje.

Man skal også være opmærksom på, at hverken jeres ansatte eller deres børn er dækket af arbejdsskadeloven, når forældrene under en strejke har børnene med på arbejdspladsen for at klare pasningen. Det skyldes, at børnepasningen ikke er en del af jeres ansattes arbejde. Passer jeres medarbejdere deres egne eller andres børn, er det en privat aktivitet, der sker for at tilgodese egne behov og for at hjælpe andre forældre i samme situation. Det er ikke sikret efter arbejdsskadelovgivningen og er dermed ikke dækket af jeres arbejdsskadeforsikring.

Sker der er uheld, mens børnene passes på arbejdspladsen, kan jeres medarbejdere og deres børn dog være omfattet af deres private ulykkesforsikring.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at ansætte/leje pædagoger til opgaven.  Derfor anbefaler DI, at virksomhederne og medarbejderne sammen finder ud af at få passet børnene, eksempelvis ved at medarbejderne skiftes til at passe børnene.

Børneattest og forsikring

En børneattest udleveres af politiet og oplyser, om den pågældende person er straffet for overgreb på børn.

Det er muligt for virksomheder at indhente børneattester på deres egne  medarbejdere, hvis de skal passe børn under 15 år, men der er ikke noget krav om, at virksomheden gør det. Det er nemlig ikke en del af børneattestlovens dækningsområde. Hvis I vælger at indhente attest, så husk at bede om samtykke fra medarbejderen.

Hvis I får personer udefra til at passe børnene, er I forpligtiget til at skaffe børneattester, inden pasningen bliver iværksat. Også her skal der hentes samtykke fra den pågældende. Hvis I ikke indhenter de lovpligtige børneattester, kan I risikere at blive straffet med bøde.

Bestil børneattester her

Hvis virksomheden etablerer en pasningsordning for flere børn, er det en god idé at kontakte jeres forsikringsselskab med henblik på at afklare de forsikringsmæssige forhold.

Kan jeg sende medarbejdere hjem eller opsige uden varsel?

Hvis virksomhederne på grund af den offentlige konflikt ikke kan beskæftige de medarbejdere, som er mødt frem, er der i visse overenskomster mulighed for at hjemsende medarbejderne uden løn eller at afskedige uden varsel. På Industriens Overenskomst er der f.eks. mulighed for hjemsendelse på grund af andres arbejdsnedlæggelse.

Hvis jeres overenskomst ikke rummer mulighed for hjemsendelse i forbindelse med andre arbejderes arbejdsnedlæggelse, kan I nok ikke hjemsende, da en lovlig varslet konflikt ikke nødvendigvis er force majeure. Dette vil dog være en konkret afvejning.

Vi anbefaler, at I kontakter DI for en nærmere vurdering af, om I kan hjemsende jeres medarbejdere.

Må mine medarbejdere udføre strejkeramt arbejde?

For at der kan være tale om såkaldt strejkeramt arbejde, skal det være det arbejde, der normalt udføres af de medarbejdere, der er omfattet af en lovligt varslet konflikt.

Virksomhederne må gerne bede medarbejdere udføre strejkeramt arbejde, f.eks. hos en offentlig kunde, men den enkelte organiserede medarbejder har ret til at sige nej til at udføre sådanne arbejdsopgaver. Forbundene kan tillige pålægge medlemmer, der arbejder hos jer, ikke at udføre det strejkeramte arbejde.

Virksomheden kan ikke sanktionere en medarbejders afvisning af at udføre strejkeramt arbejde, når denne er organiseret i det overenskomstbærende forbund.

Kontakt DI, hvis I overvejer at bede medarbejdere udføre strejkeramt arbejde.

Hvad med vore lærlinge og elever, der er på skole?

Elever har pligt til at møde op på erhvervsskolen, selv om undervisningen er konfliktramt, og følge den alternative undervisning, som skolen planlægger. Hjemsendelse af eleven til virksomheden ved aflysning af undervisningen skal aftales i det lokale uddannelsesudvalg, hvilket formodentlig vil blive sat i værk, hvis det – mod forventning – kommer til at dreje sig om aflysning af hele skoleophold.

Hvis skoleundervisningen aflyses, og skolen ikke kan planlægge andre aktiviteter i stedet, har virksomheden pligt til at hjemtage eleven. Den aflyste undervisning skal så vidt muligt gennemføres på et andet tidspunkt, hvis det er nødvendigt for, at eleven kan opfylde uddannelsens mål.

Hvis den aflyste undervisning ikke kan gennemføres i løbet af den resterende uddannelsestid, kan virksomhed og elev aftale en forlængelse. Hvis virksomheden og eleven ikke kan blive enige om en forlængelse, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse med den periode, som har været aflyst på grund af konflikten.

Hvilke områder på det offentlige område bliver ramt af konflikt?

På nuværende tidspunkt har flere offentlige lønmodtagerforbund afgivet strejkevarsel for konkrete arbejdspladser.

De statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere har varslet en lockout af op mod 440.000 ansatte.

Der foreligger lister over, hvilke faggrupper som vil blive berørt af en lockout på det kommunale og regionale område.

Hent liste hos KL (pdf) 

Hent liste hos Danske Regioner (pdf)

Det er blandt ander daginstitutioner, folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervsakademier samt de fleste ansatte i ministerier og styrelser, der vil blive lockoutet.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-05-2018 OPDATERET: 02-05-2018