På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hvad betyder konflikten på det offentlige område for din virksomhed?

KONFLIKT. Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er brudt sammen, og overenskomstparterne har nu varslet en lovlig konflikt. Dette kan også få betydning for private virksomheder. Læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis konflikten får konsekvenser for din virksomhed.

Hvornår kan konflikten starte?

En konflikt vil kunne træde i kraft den 4. april 2018. En lockout vil kunne træde i kraft 10. april 2018. Overenskomstparterne kan dog blive indkaldt til møder med forligsmanden, inden konflikten træder i kraft. Forligsmanden kan herefter vælge at udsætte konflikten med to uger to gange, hvis hun vurderer, at yderligere forhandlinger kan bane vejen for et overenskomstforlig.

Hvilke virksomheder bliver ramt?

En konflikt på det offentlige område får ikke "afsmitning" til det private arbejdsmarked i form af lovlige sympatikonflikter. Jeres medarbejdere kan således ikke lovligt nedlægge deres arbejde i sympati med konflikten på det offentlige område.

Der kan dog være områder, der påvirkes af, at offentlige myndigheder ikke kan udføre deres normale opgaver, f.eks. i forbindelse med fødevarekontrol. Medlemsvirksomheder, der rammes direkte af den offentlige konflikt, skal kontakte DI for nærmere rådgivning.

Konflikten kan dog få en indirekte effekt, idet f.eks. børnepasning eller offentlig transport, som jeres medarbejdere er afhængige af for at komme på arbejde, vil blive påvirket af konflikten.

Hvad hvis medarbejderne bliver hjemme for at passe børn?

Hvis medarbejdernes børn ikke kan komme i skole eller blive passet på anden vis på grund af konflikten, påhviler ansvaret som udgangspunkt medarbejderen selv. En længerevarende konflikt kan naturligvis medføre, at der er medarbejdere, der kommer i pasningsbekneb, enten fordi pasningsmulighederne er udtømte, eller fordi adgang til betalt frihed er opbrugt.

Virksomhed og medarbejder kan aftale, at der bruges ferie, feriefridage eller gives fri uden løn, hvis medarbejdere har brug for at være hjemme for at passe børn.

Medarbejderen kan ikke begrunde fraværet i egen sygdom eller barns første sygedag.

Hvordan kan virksomheden hjælpe med transport og pasning?

I forhold til manglende offentlig transport, kan virksomheden eventuelt forsøge at arrangere samkørsel eller leje busser.

I forhold til børnepasning, kan virksomheden arrangere børnepasning i virksomheden.

Her skal man være opmærksom på, at arbejdsmiljølovgivningen og bygningsreglementer indeholder de samme krav til indretningen af et arbejdslokale, hvor der foregår pasning af børn, som til andre arbejdslokaler, f.eks. krav til temperatur, belysning, ventilation og flugtveje.

Man skal også være opmærksom på, at hverken jeres ansatte eller deres børn er dækket af arbejdsskadeloven, når forældrene under en strejke har børnene med på arbejdspladsen for at klare pasningen. Det skyldes, at børnepasningen ikke er en del af jeres ansattes arbejde. Passer jeres medarbejdere deres egne eller andres børn, er det en privat aktivitet, der sker for at tilgodese egne behov og for at hjælpe andre forældre i samme situation. Det er ikke sikret efter arbejdsskadelovgivningen og er dermed ikke dækket af jeres arbejdsskadeforsikring.

Sker der er uheld, mens børnene passes på arbejdspladsen, kan jeres medarbejdere og deres børn dog være omfattet af deres private ulykkesforsikring.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at ansætte/leje pædagoger til opgaven.  Derfor anbefaler DI, at virksomhederne og medarbejderne sammen finder ud af at få passet børnene, eksempelvis ved at medarbejderne skiftes til at passe børnene.

Børneattest og forsikring

En børneattest udleveres af politiet og oplyser, om den pågældende person er straffet for overgreb på børn.

Det er muligt for virksomheder at indhente børneattester på deres egne  medarbejdere, hvis de skal passe børn under 15 år, men der er ikke noget krav om, at virksomheden gør det. Det er nemlig ikke en del af børneattestlovens dækningsområde. Hvis I vælger at indhente attest, så husk at bede om samtykke fra medarbejderen.

Hvis I får personer udefra til at passe børnene, er I forpligtiget til at skaffe børneattester, inden pasningen bliver iværksat. Også her skal der hentes samtykke fra den pågældende. Hvis I ikke indhenter de lovpligtige børneattester, kan I risikere at blive straffet med bøde.

Bestil børneattester her

Hvis virksomheden etablerer en pasningsordning for flere børn, er det en god idé at kontakte jeres forsikringsselskab med henblik på at afklare de forsikringsmæssige forhold.

Kan jeg sende medarbejdere hjem eller opsige uden varsel?

Hvis virksomhederne på grund af den offentlige konflikt ikke kan beskæftige de medarbejdere, som er mødt frem, er der i visse overenskomster mulighed for at hjemsende medarbejderne uden løn eller at afskedige uden varsel. På Industriens Overenskomst er der f.eks. mulighed for hjemsendelse på grund af andres arbejdsnedlæggelse.

Hvis jeres overenskomst ikke rummer mulighed for hjemsendelse i forbindelse med andre arbejderes arbejdsnedlæggelse, kan I nok ikke hjemsende, da en lovlig varslet konflikt ikke nødvendigvis er force majeure. Dette vil dog være en konkret afvejning.

Vi anbefaler, at I kontakter DI for en nærmere vurdering af, om I kan hjemsende jeres medarbejdere.

Hvad med vore lærlinge og elever, der er på skole?

Elever har pligt til at møde op på erhvervsskolen, selv om undervisningen er konfliktramt, og følge den alternative undervisning, som skolen planlægger. Hjemsendelse af eleven til virksomheden ved aflysning af undervisningen skal aftales i det lokale uddannelsesudvalg, hvilket formodentlig vil blive sat i værk, hvis det – mod forventning – kommer til at dreje sig om aflysning af hele skoleophold.

Hvis skoleundervisningen aflyses, og skolen ikke kan planlægge andre aktiviteter i stedet, har virksomheden pligt til at hjemtage eleven. Den aflyste undervisning skal så vidt muligt gennemføres på et andet tidspunkt, hvis det er nødvendigt for, at eleven kan opfylde uddannelsens mål.

Hvis den aflyste undervisning ikke kan gennemføres i løbet af den resterende uddannelsestid, kan virksomhed og elev aftale en forlængelse. Hvis virksomheden og eleven ikke kan blive enige om en forlængelse, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse med den periode, som har været aflyst på grund af konflikten.

Hvilke områder på det offentlige område bliver ramt af konflikt?

På nuværende tidspunkt har flere offentlige lønmodtagerforbund afgivet strejkevarsel for konkrete arbejdspladser.

De statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere har også varslet en lockout af op mod 440.000 ansatte fra 10. april 2018.

Der foreligger ikke en endelig liste over, hvilke faggrupper som vil blive berørt af en lockout, da Moderniseringsstyrelsen, Regionerne og KL er i gang med at udarbejde den.

Det er dog sikkert, at uddannelsesinstitutioner, herunder blandt andet erhvervsakademier samt de fleste ansatte i ministerier og styrelser, vil blive lockoutet.

KL har også meddelt, at lockouten vil gælde for samtlige daginstitutioner og folkeskoler. 

PUBLICERET: 13-03-2018 OPDATERET: 13-03-2018