På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Principiel sag ved Højesteret beskytter virksomheders retssikkerhed

FUNKTIONÆRLOVEN. En principiel dom fra Højesteret slår fast, at EU-retten ikke altid vejer tungere end dansk lovgivning. Dommen giver DI-medlemmet Ajos A/S ret i, at virksomheden handlede korrekt, da den i 2009 fulgte Funktionærloven i en afskedigelsessag.

DI vinder sag ved Højesteret

Højesteret har netop afsagt dom i en meget principiel sag om private virksomheders pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Højesteret har givet virksomheden Ajos A/S medhold. Dommen er af yderst principiel betydning, da Højesteret slår fast, at de danske domstole ikke kan tilsidesætte en klar dansk retstilstand, selvom EU-domstolen har vurderet, at den strider imod EU-retlige principper.

Afgørelsen betyder, at private virksomheder kan fastholde, at de efter den tidligere funktionærlov ikke har pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som er fratrådt og ikke har fået godtgørelse, fordi de havde ret til en alderspension fra virksomheden.

Virksomhed fulgte funktionærloven

Højesteret skulle tage stilling til, om Ajos A/S handlede korrekt, da virksomheden i 2009 opsagde en medarbejder. I henhold til den daværende funktionærlovs § 2a udbetalte virksomheden ikke fratrædelsesgodtgørelse til medarbejderen, fordi medarbejderen havde mulighed for at få alderspension. Medarbejderen anlagde sag mod virksomheden med krav om at få fratrædelsesgodtgørelse udbetalt.

Højesteret har i en række domme slået fast, at funktionærlovens daværende § 2a, stk. 3 skulle forstås sådan, at arbejdsgiveren ikke skal betale fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen kan få udbetalt en alderspension ved sin fratræden. Det er ikke nødvendigt, at medarbejderen faktisk får udbetalt alderspensionen, men nok, at medarbejderen har ret til denne.

EU: Højesteret bør ændre praksis

Under sagens behandling anmodede Højesteret EU-Domstolen om en vurdering af sagen. EU-Domstolens svar lød, at Højesteret burde ændre retspraksis i relation til funktionærlovens §2a, stk.3, fordi den var i strid med EU’s beskæftigelsesdirektiv.

EU-Domstolen udtalte desuden, at hvis Højesteret ikke kunne ændre praksis uden videre, skulle Højesteret anvende ’det almindelige EU-retlige princip mod forskelsbehandling på grund af alder’ og dermed undlade at anvende bestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3.

EU-Domstolen mente ikke, at beskyttelsen af virksomhedens retssikkerhed burde spille en rolle for Højesterets afgørelse af sagen.

Udfordring af retssikkerheden

EU-Domstolens afgørelse rejste helt åbenbare problemer for virksomheders retssikkerhed, fordi Ajos og en række andre virksomheder netop havde overholdt den danske lovgivning.

DI’s påstand var derfor, at gennemførelsen af EU-Domstolens afgørelse ville stride imod både dansk retspraksis og den grundlovssikrede beskyttelse af virksomheder og borgeres retssikkerhed.

Klar dansk lov viger ikke for EU-retlige principper

Højesteret har nu afgjort, at det EU-retlige princip mod forskelsbehandling på grund af alder ikke kunne tilsidesætte den klare danske retstilstand for fratrædelsesgodtgørelser til funktionærer.

I sin dom lagde Højesteret afgørende vægt på loven om Danmarks tiltrædelse til EU. Den giver ikke grundlag for, at et uskrevet EU-retligt princip kan fortrænge en klar dansk retstilstand, når der er tale om en sag imellem to private parter, som for eksempel virksomheder og medarbejdere. 

Derfor kunne Højesteret, trods EU-domstolens opfordring, ikke se bort fra de daværende regler om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærloven og frifandt virksomheden.

Reglen om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer blev ændret pr. 1. februar 2015. Derfor har sagen kun betydning for sager, hvor den gamle regel fandt anvendelse.

DI førte sagen for virksomheden både i Sø- og Handelsretten, i Højesteret og ved EU-Domstolen.

DI's råd

Højesterets dom har ikke alene betydning for Ajos A/S i den konkrete sag. Den betyder også, at de mange virksomheder, der ligesom Ajos har fulgt reglerne om fratrædelsesgodtgørelse i den tidligere funktionærlov, nu ikke behøver frygte sager om efterbetaling til allerede fratrådte medarbejdere. Alene for DI-medlemmer kunne det have betydet millionudgifter, som virksomhederne ingen chance havde for at gardere sig imod eller kende på forhånd.

Hvis jeres virksomhed tidligere har afvist at betale fratrædelsesgodtgørelser med henvisning til den daværende § 2a, stk. 3 i funktionærloven, kan I derfor fastholde, at I ikke skal betale.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-12-2016 OPDATERET: 07-12-2016