På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Dagplejer ikke fyret for fedme

DISKRIMINATION. Det var ikke diskrimination, da en kommune i 2010 valgte at opsige en 165 kilo tung dagplejer. Det har Kolding Byret netop afgjort.

Ingen diskrimination

Der var ikke tale om diskrimination på grund fedme, da Billund Kommune i 2010 valgte at opsige den 165 kilo tunge dagplejer Karsten Kaltoft. Det har Kolding Byret netop afgjort.

Kommunen har hele tiden begrundet opsigelsen med, at et faldende børnetal i kommunen betød, at der var brug for færre dagplejere.

Dagplejeren mente, at valget faldt på ham, fordi han var meget svært overvægtig.

Sagen begyndte i Kolding Byret, som bad EU-domstolen tage stilling til, om svært overvægtige var særligt beskyttede, og om fedme kan betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Fedme kan være et handicap

EU-domstolen slog i december 2014 fast, at svært overvægtige ikke er særligt beskyttede, men at fedme kan udgøre et handicap, som er omfattet af forskelsbehandlingsloven.

EU-Domstolen overlod den konkrete vurdering af sagen til de nationale domstole. Det var herefter op til Kolding Byret at afgøre, om Karsten Kaltoft på opsigelsestidspunktet var handicappet, og om opsigelsen var begrundet i handicappet.

Byretten skulle derfor vurdere, om Karsten Kaltofts fedme har medført en begrænsning, som opfylder EU-rettens handicapbegreb, til trods for at dagplejeren havde varetaget sit arbejde gennem 15 år.

Dagplejer var ikke handicappet

Karsten Kaltoft skulle i byretten bevise, at hans ekstreme overvægt udgjorde et handicap.

Retten i Kolding har slået fast, at dagplejeren på opsigelsestidspunktet ikke havde fysiske eller psykiske skader som følge af overvægten, der gjorde, at han ikke kunne arbejde som dagplejer på lige fod med andre arbejdstagere.

Retten fandt det derfor ikke bevist, at Karsten Kaltoft på opsigelsestidspunktet havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og derfor blev den 165 kilo tunge dagplejer ikke udsat for diskrimination, da hans arbejdsgiver valgte at opsige ham.

KL er tilfredse med dommen

Kommunernes Landsforening (KL) har ført sagen for Billund Kommune. Karsten Thystrup, kontorchef i KL’s kontor for Jura og EU, sagde efter dommen, at Retten i Kolding nu har afgjort, at dagplejeren ikke var handicappet pga. sin fedme:

”Der har gennem hele sagsforløbet været enighed mellem parterne om, at dagplejeren i 15 år har udført sit arbejde i kommunen uden problemer. At kommunen har måttet skære ned pga. faldende børnetal, og at valget faldt på Karsten Kaltoft har intet med diskrimination af gøre. Derfor er det da også tilfredsstillende, at Retten i Kolding efter en konkret vurdering når frem til, at Billund Kommune ikke har fyret en medarbejder pga. fedme,” sagde Karsten Thystrup  i en pressemeddelelse fra KL.

DI har ikke været involveret i sagen.

DI's råd

Et handicap behøver ikke at være medfødt eller eksternt pådraget, men kan være selvforskyldt som f.eks. ved fedme. Situationen vil altid afhænge af en konkret individuel vurdering baseret på EU-rettens handicapbegreb.

Da det i praksis vil være meget svært at afgøre, om en svært overvægtig medarbejder er omfattet af handicapbegrebet, anbefaler vi, at I kontakter DI i lignende sager.

Ligebehandlingsloven bestemmer, at en arbejdsgiver skal foretage rimelige tilpasninger for at fastholde handicappede medarbejdere i beskæftigelse, f.eks. tilbyde deltidsansættelse eller stille hjælpemidler til rådighed. Dog er arbejdsgiver ikke forpligtet til at foretage foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden.

Er der tale om en handicappet medarbejder, er det vigtigt forud for en eventuel opsigelse, at der er skabt klarhed over, hvilke tilpasninger, der er relevante, herunder hvor stor byrden ved disse tilpasninger er for virksomheden.

Det er derfor afgørende, at man som virksomhed dokumenterer den dialog, der er med medarbejderen om relevante og nødvendige tilpasningsforanstaltninger.

Find sagen og læs mere om opsigelse på di.dk
Sagen kort
  • Dagplejeren blev i 2010 opsagt som dagplejer i Billund Kommune.

  • Ifølge kommunen skyldtes fyringen faldende børnetal. Dagplejeren, der på det tidspunkt vejede 165 kilo, mente, opsigelsen var begrundet i hans overvægt.

  • I 2011 lagde FOA på vegne af dagplejeren sag an mod Billund Kommune.

  • I 2014 slog EU-Domstolen fast, at svært overvægtige ikke er særligt beskyttede, men at fedme kan være et handicap, som er omfattet af forskelsbehandlingsloven.

  • I marts 2016 fastslog Kolding Byret, at dagplejerens overvægt på opsigelsestidspunktet ikke udgjorde et handicap, og at opsigelsen af ham ikke var udtryk for diskrimination.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 05-04-2016 OPDATERET: 06-03-2017