På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI går til Højesteret med principiel sag

USIKKER RETSTILSTAND. Alle gode gange tre. DI har fået tilladelse til at anke Østre Landsrets dom om afskedigelsesbeskyttelse for en akademisk arbejdsmiljørepræsentant til Højesteret. Dermed vil sagen undtagelsesvis blive bedømt af tre domstole – byretten, Østre Landsret og Højesteret.

Arbejdsmiljørepræsentant uden overenskomst

En arbejdsmiljørepræsentant var ansat som konsulent med akademiske arbejdsfunktioner på en it-virksomhed, der ikke var dækket af kollektive overenskomster. Der gjaldt derfor ingen overenskomst, hverken for arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsfunktioner eller for andre medarbejderes arbejde.

Arbejdsmiljørepræsentanten blev opsagt, og der opstod uenighed om, hvilken afskedigelsesbeskyttelse der var gældende.

Tvingende årsager eller ej

Byretten mente ikke, at der fandtes en overenskomst, der kunne finde anvendelse. Byretten vurderede derfor arbejdsmiljørepræsentantens afskedigelse efter reglerne i funktionærlovens § 2b. Arbejdsmiljørepræsentanten fik en godtgørelse på tre måneders løn, da opsigelsen ikke var sagligt begrundet.

Landsretten kom frem til, at opsigelsen skulle leve op til afskedigelsesbeskyttelsen for tillidsrepræsentanter i Industriens Funktionæroverenskomst. Da virksomheden ikke havde bevist, at der var tvingende årsager til afskedigelsen, forhøjede landsretten godtgørelsen til i alt fem måneders løn.

Arbejdsmiljøloven om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Reglerne om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter står i arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, der ser sådan ud:

”Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på vedkommende eller tilsvarende faglige område.”

Afskedigelsesbeskyttelsen for tillidsrepræsentanter afgøres efter reglerne i de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af en overenskomst, vil afskedigelsesbeskyttelsen altså følge overenskomstens regler for opsigelse af tillidsmænd.

Sagens kerne

Når arbejdsmiljørepræsentanten ikke er omfattet af en overenskomst, opstår spørgsmålet, om der kan findes en overenskomst for et ”tilsvarende fagligt område”, som arbejdsmiljørepræsentantens afskedigelse skal bedømmes efter.

Andre overenskomster

Arbejdsmiljørepræsentantens forbund mener, at beskyttelsen kan hentes i overenskomster, der gælder for akademikere på andre virksomheder eller overenskomster for akademikere på det offentlige område.

Forbundet henviser også til overenskomster, der gælder for funktionærer inden for DA og LO’s område, herunder Industriens Funktionæroverenskomst, og til overenskomster, der gælder for særlige områder, herunder finanssektoren.

Ikke tilsvarende

DI mener ikke, at virksomhedsoverenskomster kan finde anvendelse, da de kun gælder for den pågældende virksomhed og således ikke er repræsentative.

DI mener heller ikke, at overenskomster gældende for akademikere på andre dele af arbejdsmarkedet eller for andre faggrupper kan anses for tilsvarende.

Byrettens afgørelse

Tre dommere i Københavns Byret var enige med DI i, at ingen af de overenskomster, som arbejdsmiljørepræsentanten havde henvist til, var relevante. Det skyldes, at akademikere på det private arbejdsmarked typisk ikke er dækket af nogen overenskomst.

Byretten kom altså frem til, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke havde bevist, at der fandtes en ”tilsvarende” overenskomst, som kunne bruges.

Landsrettens afgørelse

Arbejdsmiljørepræsentantens forbund ankede sagen til Østre Landsret, der ændrede byrettens afgørelse.

Landsretten afgjorde, at selv om Industriens Funktionæroverenskomst ikke omfatter akademikere, og selv om arbejdsmiljørepræsentantens arbejde heller ikke var omfattet af overenskomstens afgrænsning af omfattede funktionærer, så kunne arbejdsmiljørepræsentanten alligevel hente afskedigelsesbeskyttelse i overenskomsten.

Da arbejdsmiljørepræsentanten udførte sit sikkerhedsarbejde for alle medarbejdere i virksomheden, og da flere medarbejdere kunne være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, mente landsretten, at det var nærliggende at bruge Industriens Funktionæroverenskomsts regler om afskedigelse af tillidsrepræsentanter – uanset at overenskomsten slet ikke var gældende på virksomheden.

Uklarhed om retstilstanden

Det har stor betydning for en virksomhed, om en arbejdsmiljørepræsentant er omfattet af den særlige afskedigelsesbeskyttelse om tvingende årsager.

Reglen betyder i praksis, at det for eksempel i større afskedigelsesrunder kan være yderst vanskeligt at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, selv om arbejdsmiljørepræsentanten klart er blandt de medarbejdere, som virksomheden bedst kan undvære.

Med dommen fra Østre Landsret og den meget brede forståelse af udtrykket ”tilsvarende faglige område” er der skabt betydelig usikkerhed om reglen i arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2.

DI har derfor søgt og fået tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at anke sagen til Højesteret i tredje instans.

DI fører sagen for virksomheden. Vi vil informere igen, når Højesteret har afsagt dom i sagen.

DI's råd

Indtil Højesterets afgørelse foreligger, er det uafklaret, hvilken afskedigelsesbeskyttelse, der gælder for en akademisk arbejdsmiljørepræsentant, der ikke er omfattet af en overenskomst.

Hvis I overvejer at afskedige en sådan medarbejder, anbefaler vi, at I kontakter DI for rådgivning.

Nyheden er baseret på Københavns byrets afgørelse af 27. marts 2015 i sag nr. BS 4B-1616/2014 og Østre Landsrets afgørelse af 16. august 2016, 6. afd. nr. B-971-15.

Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2:

§ 10. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

Stk. 2. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 3. Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter stk. 1 og 2, herunder spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ved fagretlig behandling, jf. § 33 i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 31-03-2017 OPDATERET: 18-04-2017