På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvist for at holde mistet kørekort hemmeligt

OPSIGELSE. En lager- og terminalarbejder blev bortvist, fordi han havde mistet sit kørekort og ikke kunne tage et supplerende kørekort, som var nødvendigt for at udføre arbejdet lovligt. Retten i Horsens mente ikke, at bortvisningen var berettiget.

Kunne ikke udføre sit arbejde lovligt

En lager- og terminalarbejder havde under sin ansættelse fået til opgave at føre virksomhedens terminaltraktor. Medarbejderen havde tidligere haft mistet og generhvervet sit kørekort, men han havde ikke oplyst sin arbejdsgiver om, at han på ny havde mistet kørekortet (køre-B).

Under medarbejderens ansættelse trådte der den 1 juli 2012 nye regler i kraft, der krævede, at man fremover skulle have et C/E kørekort, der er en overbygning på kørekort B, for lovligt at føre terminaltraktorer.

Virksomheden tilbød at finansiere et kursus for medarbejderen, så han kunne få det nødvendige kørekort. Han fik samtidig lov til at fortsætte med at køre terminaltraktoren, selv om han ikke opfyldte kravene.

Var ikke begyndt på kurset

Efter cirka to år opdagede virksomheden, at medarbejderen aldrig var begyndt på kurset, da han ikke kunne gennemføre kurset, fordi han havde mistet sit almindelige kørekort.
 
Virksomheden anså det som en grov misligholdelse af hans ansættelse, fordi han vidste, at han ikke kunne tage kurset og udføre sit arbejde lovligt. I den forløbne periode var medarbejderen kommet med forskellige forklaringer på, hvorfor han ikke havde bestået kurset, men han havde ikke oplyst, at han aldrig var begyndt. Medarbejderen blev derfor bortvist.

Medarbejderen, der ikke var organiseret, rejste derfor en sag ved de almindelige domstole med krav om løn i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse efter ATL-overenskomsten samt godtgørelse for urimelig afskedigelse efter Hovedaftalen mellem DA og LO.

Virksomheden reagerede ikke hurtigt nok

Retten kom frem til, at bortvisningen var uberettiget, og medarbejderen fik derfor medhold i sit krav på løn i opsigelsesperioden.

Retten lagde i sin afgørelse blandt andet vægt på, at det ikke var stillet som et krav ved medarbejderens ansættelse, at han havde et kørekort.

Herudover lagde retten vægt på, at virksomheden i hvert fald efter den 1. juli 2012 og indtil bortvisningen i august 2014 havde vidst, at medarbejderen kørte terminaltraktoren uden det påkrævede C/E kørekort. Virksomheden havde altså ikke reageret, men ladet medarbejderen køre terminaltraktoren i mere end to år uden et korrekt kørekort. 

Fratrædelsesgodtgørelse, da ikke egen skyld

Retten tilkendte også medarbejderen en fratrædelsesgodtgørelsen efter ATL-overenskomsten. Retten konkluderede, at bortvisningen ikke skyldtes egen skyld fra medarbejderens side. Retten kom frem til dette resultat, selv om medarbejderen ikke havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge, hvilket ligeledes er en betingelse for retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Krav om godtgørelse afvist

Virksomheden havde påstået kravet om godtgørelse efter Hovedaftalen afvist, fordi medarbejderen ikke havde gjort indsigelse over for bortvisningen efter reglerne i Hovedaftalen. Efter hovedaftalen skal medarbejderen gøre indsigelse inden 14 dage fra opsigelsen/bortvisningen, men det skete først, da fristen var udløbet.

Retten var enig i, at kravet skulle afvises. Retten begrundede dog ikke sit resultat med manglende overholdelse af indsigelsesfristen, men derimod med, at det var uafklaret, om den faglige organisation ønskede at iværksætte fagretlig behandling af sagen. Dette var efter rettens opfattelse en forudsætning efter arbejdsretsloven for, at retten var saglig kompetent til at behandle kravet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Dommen viser i forhold til bortvisningens berettigelse først og fremmest, at det er væsentligt at anføre det i ansættelseskontrakten, hvis en medarbejder skal opfylde særlige forudsætninger som eksempelvis kørekort og/eller erhvervskørekort.

Herudover viser dommen, at det også er væsentligt, at virksomheden reagerer hurtigt, hvis en medarbejder ikke længere opfylder forudsætningerne eller overtræder virksomhedens regler. Hvis virksomheden ikke reagerer, er der en risiko for at miste muligheden for at reagere med en bortvisning. I den konkrete sag havde virksomheden ladet medarbejderen føre et køretøj uden det fornødne kørekort i mere end to år, inden bortvisningen fandt sted.

Dommen forholder sig også til ATL-overenskomstens bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse. På dette punkt forekommer afgørelsen ikke korrekt, da det er et klart krav for retten til fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten, at medarbejderen modtager arbejdsløshedsdagpenge.

For så vidt angår kravet om godtgørelse for usaglig afskedigelse, bekræfter dommen, at det er væsentlig at være opmærksom på, om uorganiserede medarbejdere husker at overholde hovedaftalens procedureregler, herunder gøre indsigelse inden for 14 dage efter opsigelsen/bortvisningen. Hvis procedurereglerne ikke er overholdt, er det væsentligt at rejse dette spørgsmål tidligt i sagsforløbet.

Nyheden er baseret på Retten i Horsens afgørelse i sag nr. BS 150-539/2016 afsagt den 23. februar 2017.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-05-2017 OPDATERET: 09-08-2018