På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

120-dagesreglen duede ikke til opsigelse af gravid medarbejder

OPSIGELSE. Østre Landsret har dømt et revisionsfirma til at betale en godtgørelse svarende til 6 måneders løn for opsigelse af en gravid medarbejder.

Opsagt med forkortet varsel

Revisionsfirmaet opsagde medarbejderen i juni 2013 med henvisning til, at hun havde fået løn under sygdom i 120 dage. Medarbejderen blev som følge heraf opsagt med et forkortet opsigelsesvarsel jf. funktionærloven § 5, stk. 2. 

Revisionsfirmaet vidste, at medarbejderen var gravid på opsigelsestidspunktet, men virksomheden gjorde gældende, at de ikke var vidende om, at medarbejderens migræne skyldtes hendes graviditet. Revisionsfirmaet havde forholdt sig til lægeerklæring af maj 2013. Her fremgik det, at medarbejderen var syg på ubestemt tid, men der stod intet om, at der var tale om graviditetsbetinget sygdom.

I erklæringen til kommunen havde lægen imidlertid skrevet, at medarbejderen også havde begyndende graviditetsbetingede gener.  

I strid med ligebehandlingsloven

Ifølge ligebehandlingsloven må en medarbejder ikke afskediges som følge af fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption. Det følger endvidere af Højesterets praksis, at det også omfatter afskedigelse på grund af sygefravær, der skyldes graviditet, selv om virksomheden på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten.    

Retslægerådet på banen

Til brug for behandlingen af sagen blev der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet som konkluderede, at der ikke var sikker information om, at medarbejderen havde lidt af migræne før graviditeten. Retslægerådet udtalte endvidere, at såvel stress som graviditet kan være medvirkende faktorer til den hovedpine, som medarbejderen klagede over under graviditeten.

Efter Retslægerådets udtalelse, den praktiserende læges vidneudsagn samt lægeerklæringen til kommunen fandt Østre Landsret det bevist, at årsagen til medarbejderens fravær i det væsentlige skyldtes graviditetsbetinget sygdom.

Løftede ikke bevisbyrden

Retten mente ikke, at revisionsfirmaet havde bevist, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens fravær som følge af graviditet.

Det forhold, at der af lægeerklæringen til revisionsfirmaet ikke fremgik noget om, at lidelsen skyldtes graviditetsbetinget sygdom, ændrede ikke denne bevisvurdering.

Østre Landsret stadfæstede således byrettens dom og tilkendte medarbejderen en godtgørelse svarende til 6 måneders løn samt 2 måneders løn som følge af, at det forkortede varsel i funktionærloven § 5, stk. 2 ikke kunne anvendes.

DI var ikke involveret i sagen

DI's råd

Dommen er i tråd med tidligere praksis og viser, at det er en objektiv konstatering af, hvorvidt fraværet er graviditetsbetinget, som er afgørende for, om fraværet kan indgå i opgørelsen af de 120 sygedage. Det er således ikke, om arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at fraværet skyldes graviditet, som er afgørende.

Dette betyder, at det kan være risikabelt for en virksomhed at opsige en medarbejder med henvisning til 120-dagesreglen, hvis det viser sig, at medarbejderen er gravid, og at dette er grunden til sygefraværet.

Viser det sig, at fraværet, som lægger til grund for opgørelsen af de 120 sygedage, er graviditetsbetinget, kan det ikke indgå i opgørelsen af de 120 sygedage.

Det betyder, at virksomheden skal give medarbejderen sit almindelige opsigelsesvarsel, ligesom opsigelsen som udgangspunkt vil være i strid med forskelsbehandlingsloven, og virksomheden kan derfor være forpligtet til at betale en godtgørelse til medarbejderen.    

Kontakt DI, hvis I overvejer at afskedige en medarbejder, som kan være omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelsesregler, herunder bl.a. med en afklaring af, om I kan gøre brug af 120-dagesreglen i funktionærloven.

PUBLICERET: 02-01-2018 OPDATERET: 03-01-2018