På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Undgå bøde på 3.269 EURO ved udstationering til Frankrig

UDSTATIONERING. Fra 1. april 2017 risikerer virksomheder, der udstationerer medarbejdere til Frankrig, bøder på 3.269 EURO pr. medarbejder, hvis de ikke har styr på attesterne.

Bøde for manglende attest

For at forhindre at borgere mister dele af deres sociale sikringsrettigheder, når de udstationeres til et andet EU-land, har EU regler om attester, der kan indhentes. Frankrig har fra. 1. april indført bødestraf for virksomheder, der ikke kan fremvise den rigtige attest – attest 1A – ved myndighedskontrol.

Bøden er fastsat til 3.269 EURO pr. medarbejder. Hvis virksomheden gentager forseelsen, vil bøden blive fordoblet for hver enkelte medarbejder, der ikke kan fremvise dokumentation for at have indgivet attest A1.

Undgå bøder

For at undgå bøder i Frankrig skal medarbejderen, den nærmeste leder eller virksomheden selv kunne fremvise dokumentation for, at de har afleveret attest A1 i det land, medarbejderen er udstationeret fra. Herefter har den relevante myndighed to måneder til enten at godkende eller afvise dokumentationen.

I Danmark skal attest A1 indgives digitalt til Udbetaling Danmark via Borger.dk eller virk.dk

Dansk kvittering kan være dokumentation

Når attesten er indgivet, vil der samme dag blive fremsendt en kvittering fra Udbetaling Danmark, som kan bruges som dokumentation i Frankrig, indtil Udbetaling Danmark godkender attesten.

De franske myndigheder skal have den endelige attest i hænde inden for højst to måneder.

En endelig attest fra Udbetaling Danmark vil være tilstrækkelig dokumentation for, at medarbejderen er socialt sikret i Danmark.

Den rigtige A1 attest

Attesterne kan være landsspecifikke. Vær derfor sikker på, at I har den rigtige attest, og at den dækker arbejde i Frankrig.

Attesten fra Udbetaling Danmark til arbejde i flere lande kan have forskelligt indhold:

Op til 5 lande: En attest, hvor der i A1 er angivet, at medarbejderen vil arbejde i op til 5 lande, vil indeholde de enkelte lande, der er oplyst i A1 og arbejdstiden i de enkelte lande fordelt i procent.

Fra 5 og op til 9 lande: En attest, hvor der i A1 er angivet, at medarbejderen vil arbejde i 5 og op til 9 lande, vil indeholde de enkelte lande, der er angivet i A1 - dog uden arbejdstiden fordelt i procent.

10 lande og derover: En attest, hvor der i A1 er angivet, at medarbejderen vil arbejde i 10 eller flere lande, vil indeholde en overskrift om, at attesten indeholder ”EU-lande og Schweiz”.

Forskel på udstationering og lokal ansættelse

For at få en 1A-attest, skal medarbejderen være udstationeret for en dansk virksomhed. Det er de faktiske forhold vedrørende udstationeringen, der afgør, om en medarbejder reelt set er udstationeret for en dansk virksomhed og ikke bare er under lokal ansættelse.

Det er derfor vigtigt, at de faktiske forhold omkring udstationeringen lever op til kravene til en udstationering efter reglerne om social sikring.

Krav til virksomheden ved udstationering

For at opfylde betingelserne for udstationering, er det et krav, at virksomheden normalt udøver sin virksomhed i Danmark, og at virksomheden har væsentlige dele af sine aktiviteter i Danmark.

Kravene om væsentlige aktiviteter vurderes ud fra:

Hjemstedet for virksomheden og dens administration

  • Antal medarbejdere virksomheden beskæftiger i Danmark og i udstationeringslandet. Har virksomheden kun administrative medarbejdere og ingen andre medarbejdertyper i Danmark, udelukker det i sig selv virksomheden fra at anvende reglerne om udstationering.
  • Virksomhedsomsætningen i Danmark og i udstationeringslandet i løbet af en passende periode. En omsætning på cirka 25 pct. i Danmark er tilstrækkeligt, for at betingelsen er opfyldt.
  • Hvor lang tid virksomheden har været etableret og har haft aktivitet i Danmark.

Der er ikke et krav om arbejdets varighed. Det er også en udstationering efter reglerne om social sikring, selv om udstationeringen kun er af én dags varighed.

Krav til medarbejderen

 Medarbejderen skal hertil leve op til følgende betingelser, før der udstedes en A1-attest:

• Været omfattet af dansk social sikring inden udstationeringen
• Være EU/EØS-statsborger.
• Medarbejderen må ikke erstatte en anden udstationeret medarbejder.
• Medarbejderen skal under hele udstationeringsperioden have en tilknytning til virksomheden.

I vurderingen af tilknytning vil der blive lagt vægt på:

• Hvem der har ansvar for ansættelsen.
• At kontrakten er gældende i hele udstationeringsperioden for de parter, der var med til at udarbejde den.
• At det kun er den udstationerende virksomhed og ikke andre virksomheder, der har beføjelse til at opsige ansættelseskontrakten.
• At medarbejderen er udsendt på den udstationerende virksomheds regning.
• Medarbejderens tilknytning til Danmark skal være større end til udstationeringslandet.

Frankrigs regler er særlige

Det særlige ved Frankrigs regler er, at reglerne fraviger kommissionens vejledning om reglerne om social sikring, der siger, at attest A1kan indhentes efter en udstationering eller inden for en nærmere angivet frist.

Indtil videre er det kun Frankrig, som har et bødekrav mod virksomheder, hvis der ikke kan fremvises dokumentation for attest A1.

I andre EU/EØS-lande er det fortsat muligt at indhente attest A1 efterfølgende, hvis et land, hvor medarbejderen er udstationeret, ønsker dokumentation for social sikring.

DI's råd

Virksomheder bør indgive en A1-attest til Udbetaling Danmark, før de udstationerer en medarbejder til Frankrig. På den måde kan I undgå høje bøder ved myndighedskontrol.

Der er her krav til både virksomheden og medarbejderen, der skal være opfyldt, før de danske myndigheder udsteder en 1A-attest. Virksomheden bør sætte sig ind i disse krav forud for indmeldelsen til Udbetaling Danmark.

Nyheden er baseret på fransk lovgivning:

Law no. 2016-1827, 8222-1 of December 23, 2016. Article L 114-115-1, L 8271-1-2 of the french labor code art. L 243-7 and L 724-7.

Sammenholdt med forordning nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-03-2017 OPDATERET: 22-03-2017