På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny positivliste pr. 1. juli 2018

INTERNATIONALE MEDARBEJDERE. Fra 1. juli trådte den nye positivliste i kraft. Desuden er der vedtaget nye regler, som skal overholdes, før der søges om arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere.
Modelfoto: Colourbox

Positivlisten

Positivlisten, som viser, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark, er revideret fra 1. juli 2018.

For at internationale medarbejdere kan få adgang til Danmark efter positivlisten, skal medarbejderen være tilbudt ansættelse i en virksomhed i Danmark og have en uddannelse, som kvalificerer til jobbet.

Det er et krav, at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige. Det betyder, at de internationale medarbejdere skal ansættes på almindelige danske vilkår som en tilsvarende medarbejder med dansk statsborgerskab.

Regler for sædvanlige ansættelsesvilkår

Den 1. januar 2016 blev den såkaldte 70-års reglen ophævet. Det medførte, at man ikke længere må indgå aftaler om, at ansættelsesforholdet ophører, når medarbejderen når en bestemt alder. Ansættelsesaftaler med aldersbestemt opsigelse er derfor ikke længere sædvanlige og vil derfor ikke kunne give adgang til opholds- og arbejdstilladelse eller forlængelse af en eksistrende arbejdstilladelse, hvis kontrakten indeholder aftaler om aldersbestemt opsigelse

Den 1. januar 2016 blev der også ændret i reglerne om ansættelsesklausuler. Hvis job-, konkurrence- og kundeklausuler i ansættelsesaftalen ikke lever op til disse regler, så er de ikke sædvanlige og vil derfor heller ikke give adgang til opholds- og arbejdstilladelse.

Det er vigtigt, at virksomhederne er særligt opmærksomme på, at de nye regler om sædvanlige ansættelsesvilkår er overholdt i ansættelsesaftalerne, inden ansøgen  om ny opholds- og arbejdstilladelse eller forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse sendes til SIRI, fordi en kontrakt, der ikke er sædvanlig efter danske vilkår, vil blive afvist eller føre til en afgørelse om afslag.

Krav om kopi af pas

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) skal kunne sikre, at udlændinge, som ansøger om opholdstilladelse, har et gyldigt pas. Hvis ansøgeren er i Danmark, skal det desuden sikres, at vedkommende opholder sig lovligt her i landet. Det er et krav, at pas altid forevises en dansk myndighed, når en ansøgning indgives, og der skal altid vedlægges en kopi af passet til ansøgningen.

Når en ansøgning indgives i udlandet, skal ansøgeren vedlægge kopi af alle sider i passet, også af passets omslag. Hvis ansøgning indgives digitalt, skal ansøgeren medbringe og forevise sit pas ved optag af biometri.

Hvis ansøgningen indgives i Danmark, kan ansøgeren nøjes med at vedlægge kopi af de sider, der indeholder informationer. Det vil sige datasiden og sider med stempler og visa. Når ansøgeren indgiver sin ansøgning til en myndighed her i landet, skal ansøgeren medbringe og vise sit pas.

Er ansøgningen indgivet online skal passet medbringes ved optag af biometri.

Det originale pas skal altid forevises i forbindelse med, at en ansøgning indgives, også selv om en dansk myndighed i en anden forbindelse også har set og kontrolleret passet.

Deltagerbetaling for dansk uddannelse

Den 1. juli 2018 blev der indført regler om deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl., der har ret til undervisning, på 2.000 kr. per modul.

Reglerne gælder for alle kursister, med undtagelse af au pair-personer. Dette omfatter både de kursister, som første gang påbegynder nyt modul, og de, som efter en del uddannelse påbegynder nyt modul efter lovens ikrafttræden.

Erklæring om løn ved ansøgninger efter beløbsordningen

Siden 1. juli 2017 har det været en betingelse for at opnå opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen, at medarbejderen opnår en løn på minimum 417.793,6 kr. årligt, der skal udbetales i likvide midler her i landet til en dansk bankkonto.

SIRI har fået opdateret de fleste af deres ansøgningsskemaer, så lønnen kan erklæres i ansøgningsskemaet. Dog har SIRI ikke nået at få opdateret deres forlængelsesskemaer.  Derfor skal arbejdsgivere huske at sende en særskilt erklæring vedrørende medarbejderens løn, når ansøgning om forlængelse af en eksiserende arbejdstilladelse sendes til SIRI.

Erklæringen kan findes her (under pkt. 4, ”Udfyld og indgiv ansøgning”).

 

PUBLICERET: 07-08-2018 OPDATERET: 08-08-2018