På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Unges arbejde - hvem, hvad, hvor?

Har I ansat unge i virksomheden? Vær opmærksom på, at arbejdsmiljøreglerne er skærpede i forhold til unges arbejde.

Hvem er omfattet af regler om unges arbejde?

Personer, der er under 18 år og udfører arbejde for en arbejdsgiver, er omfattet af reglerne om unges arbejde. Unge, der er fyldt 18 år, er dækket af de almindelige arbejdsmiljøregler.

Hvilke regler gælder for unges arbejde?

Unge under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver.

Reglerne for unges arbejde er omfattende. De varierer alt efter efter de unges alder, og om de er omfattet af undervisningspligten (til og med 9. klasse). Der er generelle regler, regler for den tilladte arbejdstid og regler for hvilket arbejde de må udføre.

Arbejdsgiveransvaret for unge

Som arbejdsgiver er der en række ting, du skal være opmærksom på, hvis virksomheden har ansat unge under 18 år:

• Vurder om der er særlige risici forbundet med det arbejde, den unge skal udføre. Evt. risici skal beskrives i  arbejdspladsvurderingen (APV).
• Forebyg risici når du tilrettelægger den unges arbejde. Instruer den unge i, hvordan han eller hun varetager arbejdet på en sikker måde. F.eks. skal I sørge for, at den unge har lært at bruge tekniske hjælpemidler korrekt. Unge har ofte sværere ved at vurdere, hvad der kan være farligt end voksne.
• Der skal være en voksen, der fører tilsyn med den unges arbejde. Hvis der er tale om arbejde med ingen eller få risikomomenter, eller hvis den unge er meget rutineret, behøver tilsynet kun at være periodevist. Hvis der er tale om et mere risikofyldt arbejde, kan det være nødvendigt, at den person, der fører tilsynet, står umiddelbart ved siden af den unge og overvåger arbejdet
•Underret den unges forældre/værge, hvis den unge er under 15 år eller stadig er omfattet af undervisningspligten. Du skal oplyse, hvor lang arbejdstiden er. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal du også kort beskrive risici, og hvad du har gjort for at forebygge dem. Der er ingen formkrav til underretningen. Men virksomheden bør overveje en skriftlig henvendelse.

Hvilket arbejde må udføres af unge mellem 13-15 år?

De 13-14 årige samt ældre unge der er omfattet af undervisningspligten må kun udføre enkelte typer erhvervsarbejde. Det kan f.eks.være:

 • lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker , supermarkeder og varehuse.  
 • lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv.
 • lettere rengøring, oprydning samt borddækning
 • lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler)
 • malearbejde, dog ikke sprøjtemaling
 • lettere manuelt arbejde såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj 
 • Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer

Fortegnelse over det tilladte erhvervsarbejde for de 13-14 årige findes i bekendtgørelsen, bilag 7. via linket til højre.

Hvilket arbejde må udføres af unge mellem 15-18 år?

Der er en række farlige maskiner, kemiske produkter og opgaver m.m, som unge mellem 15 og 18 år (der ikke er undervisningspligtige) ikke må beskæftiges med. Fortegnelsen over det forbudte arbejde for denne gruppe unge findes i Bilag 1, 2, 3, 4, 5 ,6 og 8 til bekendtgørelsen til højre.

Hvis det farlige arbejde indgår, som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse kan der være lempelser i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.  

Arbejdstid for 13-14 årige og undervisningspligtige

De unge på 13-14 år må arbejde:

•2 timer om dagen på skoledage
•7 timer om dagen på andre dage end skoledage
•12 timer om ugen, på uger med en eller flere skoledage
•35 timer om ugen i uger, hvor der er helt skolefri

De unge på 15-17 år, der er omfattet af undervisningspligten må arbejde:

•2 timer om dagen på skoledage
•8 timer om dagen på andre dage end skoledage
•12 timer om ugen, på uger med en eller flere skoledage
•40 timer om ugen i uger, hvor der er helt skolefri

For begge grupper gælder:

•Hvis den daglige arbejdstid er på 7 timer eller mere, skal arbejdstiden ligge samlet
•Hvis den unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, den unge bruger på undervisning, regnes med i arbejdstiden
•Arbejdstiden skal lægges sammen, hvis den unge arbejder for flere arbejdsgivere

Pauser og hviletid
•Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer, skal den unge have en pause på mindst 30 minutter. Pausen kan ikke placeres ved arbejdets begyndelse eller ved arbejdets slutning.
•De unge skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 6.00.
•De unge skal have 2 sammenhængende fridøgn inden for hver periode på 7 døgn. Heraf skal ét fridøgn normalt omfatte søndag. Hvis de 2 fridøgn ikke kan placeres i sammenhæng, skal det ene fridøgn lægges i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode.

Unge, der er omfattet af undervisningspligten, skal så vidt muligt have en hel arbejdsfri periode i sommerferien.

Arbejdstid for unge mellem 15-18 år

Den tilladte arbejdstid for unge mellem 15 og 18 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten:

 • Arbejdstiden for unge må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne beskæftiget i samme fag, dog ikke mere end 8 timer daglig og 40 timer ugentlig. I opgørelsen indgår arbejdstid fra alle arbejdsforhold
 • Hvis den daglige arbejdstid er mere end 4½ time, skal der holdes en pause på mindst 30 minutter 
 • Der skal være en hvileperiode på 12 timer
 • Der må normalt ikke arbejdes aften og nat, dvs. arbejdstiden skal lige mellem kl. 06.00 og kl. 20.00. Der er dog visse undtagelser, som f.eks indefor landbrug og restauranter. Læs nærmere i bekendtgørelsen. 
 • Der skal være 2 sammenhængende fridage hver uge (7 døgn). Hvis det ikke er muligt, skal det ene fridøgn ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af fridøgnene skal normalt være en søndag.

Hvor kan virksomheden få mere at vide?

Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø har udarbejdet forskellige materialer om unges arbejde. Disse kan hentes fra hjemmesiderne der fremgår her:

Har du spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4648
Mobil: +45 2320 8715
E-mail: mgsddi.dk
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 15-04-2019