På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Analyser

Ny teknologi i form af eksempelvis automatisering og digitalise-ring ændrer løbende på jobbene på vores arbejdsmarked, vores hverdag og hele vores samfund. Jo hastigere udvikling, jo større er kravene til vores omstillingsevne for at alle kan høste gevin-sterne ved den nye teknologi.
Notatet beskriver de vigtigste tendenser på arbejdsmarkedet i disse år og fremtidsperspektiverne i lyset af digitaliseringen.
Beskæftigelsen stiger kraftigt og er nu ikke langt fra det histori-ske højdepunkt umiddelbart forud for den økonomiske krise. Samtidig er ledigheden lav.

Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne som følge af den digitale omstilling. Det omfatter bl.a. ændringer i medarbejderstaben som følge af digi-talisering og ny teknologi, virksomhedernes forventninger til di-gitalisering og behovet for omstilling af medarbejdernes kompe-tencer.

Alt lige fra markedsføring til rekruttering og vidensdeling mellem medarbejderne er blevet bedre og billigere med de sociale medier, viser en ny rundspørge til DI’s medlemmer. Men hos en mindre gruppe af virksomheder har fremvæksten af sociale medier ført til en lavere produktivitet.
Digitaliseringen får stor indflydelse på mange virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Imidlertid oplever mange virksomheder problemer med at få medarbejdere med de rette kompetencer, viser ny undersøgelse.

Tre ud af fire af DI’s medlemmer mener, at digitalisering har betydning for, at de kan skabe vækst og job i de kommende år, viser ny analyse.

Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet. Hvis ikke virksomhederne øger de digitale investeringer, særligt i software, kommer de til at halte efter vores udenlandske konkurrenter. Derfor skal det gøres mere attraktivt at investere i digitalisering og ny teknologi.

Dette notat indeholder en gennemgang af Danmarks status som iværksætterland med særligt fokus på de digitale aspekter baseret på en række forskellige kilder. Konklusionerne kan bruges til at vurdere styrken af Danmarks digitale iværksættermiljø og dettes betydning for landets muligheder for at blive et foregangsland i den digitale økonomi.

Danmark – og særligt København – klarer sig generelt godt i international sammenligning, men der peges også på udfordringer inden for områderne vækst og internationalisering, som kan have betydning for landets fremtidige præstation. For så vidt angår investeringer i nye digitale virksomheder satte Danmark rekord i tredje kvartal 2016, men det skyldtes særligt én stor investering.

Hvilke teknologier vil i fremtiden forandre brancerne mest? DI’s Digitaliseringsindsats har på baggrund af dette spørgsmål foretaget en rundspørge i DI’s brancheforeninger om, hvilke nye teknologier der forventes at få størst indflydelse på branchen, samt hvilke muligheder, udfordringer og kompetencebehov det skaber.

Iot, Big Data og kunstig intelligens bliver mere og mere anvendte begreber når vi idag snakker digitalisering, og er i høj grad med til at definere den teknologiske tidsalder, vi befinder - og bevæger - os ind i. Analysen beskriver teknologiernes udbredelse i Danmark, barriererne for den videre udbredelse samt mulige virksomhedsrettede og politiske indsatsområder.

I dette notat ses på de unges vej igennem de videregående it-ud-dannelser for at identificere, hvor der kan sættes ind, for at der ud-dannes flere unge med it-specialist kompetencer.

Analysen belyser det eksisterende arbejde for at øge digitale kompetencer i folkeskolen.

Analysen sætter fokus på behovet for digitale kompetencer i Danmark og om efterspørgslen kan imødekommes.
På baggrund af kvalitative interviews opstiller DI's Digitaliseringsindsats her de hovedbarrierer som MMV'er står overfor ift. digitalisering.
Her redegøres for et udpluk af offentlige initiativer på digitaliseringsområdet fra en række af verdens førende digitale lande.
Rundspørgen viser, at over halvdelen af virksomhederne forventer, at digitalisering vil påvirke deres branche de næste 5 år. Samtidig mener 60 pct., at de kun i nogen eller mindre grad er forberedt på at håndtere øget digitalisering
Her redegøres der for de vigtigste konklusioner fra en række analyser af Danmarks generelle niveau for digitalisering på forskellige områder.
De mindre og mellemstore virksomheder ligger foran de store virksomheder på digital markedsføring. Derimod ligger de store i front på automatisering og nye digitale
forretningsmodeller.
Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller, men det kan også fortrænge etablerede markeder og virksomheder.
Mere end halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder
(MMV’er) har oplevet stigende administrative byrder forbundet med offentlige digitale løsninger inden for de seneste tre år.
Virksomhederne med under 100 ansatte, MMV’er, ser lyst på 2016. De er dog ikke så investeringslystne som de større virksomheder – især når det gælder investeringer i ny teknologi.