På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Leanrejsen

Leanrejsen - En guide til leanledelse beskriver en metode, som virksomhederne kan benytte for selv at implementere lean. 

Lean og ledelse

Implementeringen drives af ledelsen
Under implementeringen vil der ofte være behov for hjælp til at løfte kompetenceniveauet i virksomheden eller til at løse specifikke opgaver i forbindelse med implementeringen. Hvis implementeringen af lean skal forankres i virksomheden, er det vigtigt, at implementeringen drives af ledelsen af virksomheden.

Ændret kultur
For at blive lean skal hele virksomhedens kultur ændres. Det at indføre lean, er et stort forandringsprojekt, som ændrer virksomhedens måde at betjene og servicere kunder på. Denne forandring kan kun gennemføres, hvis den drives af den øverste ledelse i virksomheden.

Det kan virke naturstridigt
Mange elementer i den nye leanadfærd opfattes som unaturlige, fordi de strider mod traditioner og opfattelsen af, hvad der er rigtigt. I eksemplet med seriestørrelser og omstillingstid nævnt i det foregående, virker det for de fleste naturstridigt at skulle producere i små seriestørrelser og lave flere omstillinger frem for store serier og få omstillinger.

Ledelsen skal vise vejen
Hvis ledelsen ikke går foran og prioriterer frembringelsens gennemløbstid frem for optimering af de enkelte arbejdsprocesser, vil ledelsen komme til at udvise forkert adfærd i forhold til målet om at indføre lean. Medarbejderne vil opfatte disse fejl som et klart signal om, at ledelsen ikke har til hensigt at efterleve de nye principper, hvorefter de gamle normer igen tager over.

Nye krav til den øverste ledelse
Den øverste ledelse har som regel erfaring med at indføre forandringer. Ved implementering af lean er forandringen så stor, at ledelsen ofte ikke har forstået den fulde betydning af forandringen. Konsekvenserne kan kun beskrives i generelle vendinger og nye krav til ledelse, ledere og medarbejdere dukker op, efterhånden som lean implementeres.

Nye roller
Ved indførelse af lean er ledelsen i den situation, at den skal lære nye roller og principper efterhånden som lean implementeres. For at blive i stand til at lære og implementere samtidig, skal implementeringen foretages i trin, hvor hvert trin har klare formål og kendte resultater og krav til ny adfærd hos både ledelse, ledere og medarbejdere. Ved at implementere i sådanne trin kan processen gøres til en forandringsproces, som styres af ledelsen.

Ledelsen skal være aktiv i selve omlægningen
Ledelsen lærer de nye krav til egen adfærd i forbindelse med implementeringen. Meget kan udtænkes på forhånd, men de realiserede løsninger bestemmer, under hvilke vilkår den ændrede adfærd skal udøves. Den nye adfærd kan ikke praktiseres, før det første område er omlagt. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er aktiv i selve omlægningen, så den forstår sine nye roller. Leanledelse er kendetegnet ved, at den er knyttet til de praktiske ændringer, der er gennemført. Denne rækkefølge er modsat traditionel ledelse, hvor ledelsen først ændrer adfærd, hvorefter organisationen får ændringerne implementeret.

Der skal fokuseres på det rigtige
Traditionelt påvirker ledelsen med andre ord kulturen i virksomheden ved at holde det udvalgte emne i fokus. Organisationen reagerer ved at tilpasse systemer og processer, så de også belyser det emne, der er i fokus.

Ledelsen
Hvis ledelsen ikke følger den første implementering, er der stor risiko for, at der ikke er overensstemmelse med den adfærd, ledelsen udviser, og det der er implementeret, med den konsekvens, at implementeringen heller ikke støttes af medarbejdernes adfærd og derfor ikke holder.

Leanrejsen - En guide til leanledelse

Vejledning til topledelsen
Leanrejsen - En guide til leanledelse er en vejledning til topledelsens vej gennem en leanimplementering. Leanrejsen - En guide til leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, som beskrives i 5 hovedfaser. Hver hovedfase opdeles i et antal trin, der svarer til de trin, hovedfasen implementeres i. Trinene er udarbejdet som det forløb, virksomheden gennemgår ved at implementere lean uden gentagelser og tilbageløb.

Læringsproces for ledelsen
Når lean implementeres i service, handel og administration, sker det gennem de samme trin som for produktionen. Det, der kendetegner processen i den enkelte virksomhed, bliver defineret af, hvilke værktøjer, der er relevante at anvende, og hvordan de anvendes. Den læringsproces, ledelsen kommer igennem på leanrejsen, vil stort set være den samme for alle typer af virksomhed.

Et værktøj til hvert trin
For hver fase har vi beskrevet et antal trin, der kan implementeres ved anvendelse af et værktøj. Det betyder, at hvert trin repræsenterer et leanværktøj. Det er DI's erfaring, at trinene repræsenterer den rejse, som virksomheder skal igennem for at implementere lean. Vi anerkender det faktum, at det kan være nødvendigt at gentage et trin eller et antal trin for at løse et specifikt problem, men vi mener også, at der er en metode, hvor virksomheden ikke behøver at gentage et antal trin for at løse det samme problem eller for at få det opnåede resultat forankret.

Opfølgning på bestemte parametre
Leanrejsen bygger på den forudsætning, at der er en naturlig rækkefølge i en succesfuld leanimplementering. Det betyder, at de enkelte værktøjer har en opfølgning på bestemte parametre, som afdækker den næste gruppe af udfordringer, der skal løses. Disse udfordringer løses ved at anvende et leanværktøj, der repræsenterer det næste trin på rejsen.

Værdistrøm
Det ene leanværktøj ”kalder” derfor på det næste leanværktøj. Denne fremgangsmåde er som at pille et løg. Du kan ikke se det næste lag, før du har fjernet det lag, du kan se.
Implementeringen udføres fra de processer, der servicerer kunderne, og op gennem de processer, der bidrager til at levere ydelsen. Vi grupperer ydelserne efter de processer, de gennemløber. Gruppen af processer kaldes i lean for en værdistrøm.

Rækkefølgen er den samme
Uanset om din virksomhed arbejder inden for service, handel, administration eller industri, tror vi på, at rækkefølgen for de trin, der skal gennemløbes, er den samme. Der må dog forventes tilpasninger ved implementeringen af de enkelte trin til den enkelte virksomhed.

I beskrivelsen af Leanrejsen er der ikke taget hensyn til:

 • at det enkelte værktøj skal anvendes flere gange, inden det har været anvendt i alle de relevante områder i den valgte værdistrøm. For at kunne realisere forandringerne gennemføres hvert trin ofte opdelt i afgrænsede områder, som behandles efter tur.
 • at rækken af værktøjer skal bruges flere gange for at opnå det ønskede resultat.
 • at værktøjerne bruges gentagne gange efter konverteringen for at forbedre de opnåede resultater, som en del af den forventede udvikling for at forbedre konkurrenceevnen.

Udbredelse af læring
Lean forudsætter, at værktøjerne anvendes igen og igen. Ved gentagelser udbreder det læring og viden om lean og den nye adfærd, hvilket bidrager til at opnå en bred accept af den ændrede tilstand.
Senere i forløbet anvendes værktøjerne ikke så stringent, som de er beskrevet i de enkelte trin. For at løse et erkendt problem plukkes de elementer fra alle værktøjerne, som er relevante for at løse problemet og for at få en ny standard forankret.

Download PDF
Ved implementering af lean er forandringen så stor, at ledelsen ofte ikke har forstået den fulde betydning af forandringen.
FRITS NYGAARD
Meget kan udtænkes på forhånd, men de realiserede løsninger bestemmer, under hvilke vilkår den ændrede adfærd skal udøves.
JENS KRISTIAN JØRGENSEN

Hovedfaser

 1. Strateginedbrydning og opfølgning
 2. Konvertering
 3. Stabilisering
 4. Organisering
 5. Kultur

Hver af hovedfaserne har en række trin, som implementeres med et værktøj.

Leanrejsen

I de følgende afsnit beskrives hovedfaserne for Leanrejsen for en virksomhed, der selv vil indføre lean og købe sig til den nødvendige assistance undervejs.

For hver af de følgende 5 faser beskrives

 • de ændringer, der gennemføres
 • den forberedelse, der er for ledelsen
 • de enkelte værktøjer, der udgør trinene i fasen
 • de kendetegn, der er for at fasen er afsluttet
 • de overvejelser og tilpasning af leanrejsen, ledelsen bør foretage
PUBLICERET: 23-11-2010 OPDATERET: 27-06-2018