På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Treårig aftale i hus om industriens overenskomster

CO-industri og DI indgik søndag en aftale om nye treårige overenskomster på industriens område. Det skete efter et døgns uafbrudte forhandlinger.

- Det har været afgørende for os at nå en aftale, som skaber grundlag for, at danske virksomheder kan konkurrere med virksomheder over hele verden. På den måde fortsætter vi en god udvikling for Danmark, hvor vi skaber job og velstand her i landet, siger DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.

- Det har været hårde forhandlinger. Men jeg synes, det er lykkedes os at lande en god aftale for begge parter. Blandt andet har vi aftalt bedre rammer for, at virksomheder og medarbejdere lokalt kan tilrettelægge arbejdstiden efter netop deres behov, siger DI’s adm. direktør.

Samtidig betyder aftalen, at parterne afprøver en model, hvor medarbejderne kan få støtte til aftalt uddannelse på en række områder. Eksempelvis undervisning for ordblinde, udvalgte erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser.

- Dygtige og kompetente medarbejdere er en afgørende del af vores virksomheders konkurrenceevne. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen giver medarbejderne bedre mulighed for eksempelvis at løfte sig fra ufaglært til faglært på udvalgte uddannelser, hvor virksomhederne har brug for flere faglærte, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

Den nye aftale indeholder også en seniorordning, hvor medarbejdere fra fem år før deres folkepensionsalder, kan konvertere deres fritvalgslønkonto og pensionsbidrag til seniorfridage.

- Vores virksomheder har brug for dygtige medarbejdere, og det gælder bestemt også de ældre medarbejdere, som ofte har en stor og værdifuld erfaring. Med aftalen har vi skabt en udvidet seniorordning, der giver endnu bedre muligheder for at forene arbejdslivet og seniorlivet, siger DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.

Industriens overenskomster dækker ca. 230.000 medarbejdere på ca. 6.000 virksomheder.

Hovedelementerne i aftale mellem CO-industri og DI om en ny treårig overenskomst gældende fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020

· Støtte til aftalt uddannelse: I lyset af behovet for at få uddannet flere medarbejdere inden for udvalgte områder afprøves en model, hvor aftalt uddannelse inden for en række uddannelser kan støttes af Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). Eksempelvis ordblindeundervisning, udvalgte erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser.

· Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag.

· For medarbejdere på Industriens Funktionæroverenskomst kan der individuelt eller kollektivt aftales andre eller supplerende lønsystemer f.eks. bonusordninger.

· Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

· Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgslønkonto.

· Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

· Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

· Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens fritvalgslønkonto og pensionsbidrag kan konverteres til seniorfridage.

· Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.

· Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentant, mens de er under uddannelse.

· Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.

· Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere, får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med seks uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentant mindst et år.

· Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

· Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.

· Vederlaget til tillidsrepræsentanter reguleres, så det pr. 1. april 2017 udgør:
· Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
· Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
· Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.

· Reglerne i Industriens Overenskomst om overarbejde, forskudt tid og skiftehold er gennemskrevet.

· Bidraget til fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

· Nyoptagne medlemsvirksomheder kan vælge at optrappe bidraget til fritvalgslønkontoen, så det er fuldt indfaset senest efter tre år.

· Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 113,65 kr., forhøjes pr. 1. marts 2017 til 115,65 kr., pr 1. marts 2018 til 117,65 kr. og pr. 1. marts 2019 til 119,65 kr.

· Genetillæg reguleres med 1,6 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

· Lærlinge– og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

· Lærlinge og elever, der er fyldt 20 år og har optjent to måneders anciennitet, bliver omfattet af overenskomsternes pensionsbestemmelser. Parterne opfordrer DA og LO til at anbefale Folketinget at finansiere dele af udgiften via Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB).

· I forbindelse med overenskomstfornyelsen opfordrer DI og CO-industri regeringen til senest i forbindelse med de forestående trepartsdrøftelser at omlægge rammerne for, at voksne kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

· Parterne foreslår samtidig, at DA, LO og regeringen forbedrer bonusordningen for virksomheder, der allerede uddanner tilstrækkeligt mange lærlinge og elever, men alligevel vælger at tage flere lærlinge og elever inden for de uddannelser, der vil være særligt mangel på fremover.

For yderligere information kontakt:
Kommunikationschef Allan Petersen, CO-industri, direkte 2022 8835.
Pressechef Per Geckler Møller, DI, mobil 2949 4434

Yderligere info
Kontakt image
Underdirektør
Tlf: +45 3377 3836
Mobil: +45 2949 4434
E-mail: pgmdi.dk
PUBLICERET: 12-02-2017 OPDATERET: 12-02-2017